(oracle)如何解决这个很长的sql字符串:(怎样让他转行?)

lq_qq 2002-04-02 02:25:08

下面这个是一个长句,没有转换行,却无法执行
===========sql=================
String sql_post="
insert into R_text values(R_TEXT_SEQ.nextval,
title,
content,
'applytype',
to_date('2002-02-23 02:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
'author',
'provide',
'searchkey',
to_date('2002-02-23 02:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
'videopath',
'texttype',
'authorinfo',
to_date('2002-02-23 02:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
10,
'course')
";

===========end sql=================jsp:
----------------------------
try{
stmt_post.executeUpdate(sql_post);
}catch (SQLException e) {
System.out.println("sql failed :"+e.toString());
}
conn_post.close();
----------------------------
sql failed :java.sql.SQLException: ORA-00936: 缺少表达式


我在sql*plus中可以执行--------但是必须换行,就像上面的转行sql的样子。
...全文
72 点赞 收藏 9
写回复
9 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
lq_qq 2002-04-03
楼上的说得好
回复
huyuefox 2002-04-02
我觉的可能是你的sql语句没拼对
不用转行把除了String sql_post="...........
以外的其他语句都屏蔽了,在页面中out.println(sql_post),再将打印出的字符串放到sql/plus中试试.
回复
lq_qq 2002-04-02
还是不行啊
回复
lq_qq 2002-04-02
我看看。
回复
lq_qq 2002-04-02
我看看。
回复
weidegong 2002-04-02
String sql_post="insert into R_text values(R_TEXT_SEQ.nextval,;
sql_post+="title,";
sql_post+="content,";
......
回复
lq_qq 2002-04-02
特别长的sql字符串大家是如何处理的?
回复
lq_qq 2002-04-02
怎样让他字符串内转行?
“\n\r”??
回复
lq_qq 2002-04-02
怎样让他字符串内转行?
“\n\r”??
回复
发动态
发帖子
Web 开发
创建于2007-09-28

7.9w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
社区公告
暂无公告