(JSP)Resin表单提交中的汉字显示乱码问题?

tiangou 2001-07-27 05:24:43
我搜索了java和jsp中所有的有关“汉字”的问题及其解答,都没有用?
怎么办?
...全文
193 点赞 收藏 16
写回复
16 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
tiangou 2001-08-02
sorry!fen is not enough
回复
vdragon 2001-08-02
String error = request.getParameter("error");

改成:
String temp = request.getParameter("error");
String error = new String(temp.getBytes("ISO8859_1"),"GBK");

我自己写的jsp里面就是这么用的,一切OK
回复
tiangou 2001-08-02
谢谢大家!
回复
chesterwoo 2001-07-31
朋友,你的问题与html语句有关.font置标内奇怪的字符是仅仅设定字符集不能解决的!最好将之改成英文或汉字.
回复
chesterwoo 2001-07-31
我认为你的问题与jdk1.3或1.4无关,但以我的经验无法判明问题出自哪个地方.
我的环境为window2000+apache1.3.19+resin1.3.b1+jdk1.3,而类似的问题我也遇见过,但我都已解决.
回复
toforever 2001-07-31
教你一个傻方法,就是到“控制面板”里把时区改成美国(美国英语),然后就重起,一切ok,连<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" %> 都不需要了,此方法可以解决一切中文问题
回复
tiangou 2001-07-30
什么时候出来?
回复
phoenix_l 2001-07-30
等JDK1.4
回复
tiangou 2001-07-29
help!
回复
tiangou 2001-07-28
<%@ page contentType="text/html;charset=GB2312"
%>
<%
  //这就是从表单中得到的数据
  String error = request.getParameter("error");
%>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="author" content="denghui">
<meta name="email" content="melancholic@sina.com">
<title>请示页面出错</title>
<style fprolloverstyle>A:hover {color: red; font-weight: bold}
</style>
<LINK href="css/Error.css" rel=STYLESHEET type=text/css>
</head>
后面的都可以不看
回复
tiangou 2001-07-28
下面是我的程序
<%@ page contentType="text/html;charset=GB2312"
%>
<%
   //这就是从表单中得到的数据
   String error = request.getParameter("error");
%>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="author" content="denghui">
<meta name="email" content="melancholic@sina.com">
<title>ÇëÇóÒ³Ãæ³ö´í</title>
<style fprolloverstyle>A:hover {color: red; font-weight: bold}
</style>
<LINK href="css/Error.css" rel=STYLESHEET type=text/css>
</head>

<body class="bg">

<div align="left">
<table border="4" width="77%" height="199" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#F5F5F5" align="left" bordercolorlight="#F5F5F5" bgcolor="#F5F5F5">
<tr>
<td width="100%" height="15" valign="top" align="left">
<p align="left"><img border="0" src="images/lock.gif" width="32" height="32"><font class="bigRed">ÇëÇóÒ³Ãæ³ö´í</font></p>
<p align="left"></td>
</tr>
<center>
<tr>
<td width="100%" height="28"><font class="smallBlack">ÄúÎÞ·¨·ÃÎÊÄ¿Ç°µÄÒ³Ãæ</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="45"><font class="smallBlack">Ô­ÒòÊÇ£º<%=error%></font>
<hr>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="146" valign="top" align="left"><font class="smallBlack">Çë³¢ÊÔÒÔϲÙ×÷:</font>
<ul>
<li><font class="smallBlack">µ¥»÷<a href="javascript:location.reload()"><img border="0" src="images/flush.gif" width="13" height="16">Ë¢ÐÂ</a>°´Å¥£¬»òÒÔºóÔÙÊÔ¡£</font></li>
<li><font class="smallBlack">Èç¹ûÔÚµØÖ·À¸ÖмüÈëµØÖ·£¬ÇëÈ·±£ÆäƴдÕýÈ·¡£</font></li>
<li><font class="smallBlack">Õ¾µãÒªÇó 128-λµÄÁ¬½Ó°²È«ÐÔ¡£µ¥»÷°ïÖú²Ëµ¥£¬È»ºóµ¥»÷¹ØÓÚä¯ÀÀÆ÷¿ÉÒԲ鿴ÄúËù°²×°µÄ°²È«ÐÔ³¤¶È¡£</font></li>
<li><font class="smallBlack">ÏòÊý¾Ý¹ÜÀíÔ±²éѯÓйØÐÅÏ¢¡£</font></li>
<li><font class="smallBlack">µ¥»÷<a href="javascript:history.go(-1)"><img border="0" src="images/back.gif" width="50" height="20">ºóÍË</a>°´Å¥£¬³¢ÊÔÆäËûÁ´½Ó¡£</font></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</div>

</body>

</html>
回复
tiangou 2001-07-28
我的就是1.3版本
看来没得救了?!
回复
chesterwoo 2001-07-28
所有的页面都设定字符集为gb2312,应该没有问题.
回复
cds123 2001-07-28
把你的jdk升级到1.3版本以上,仅此一着就灵。
回复
tiangou 2001-07-27
早就试过了,没用!
回复
muqiao 2001-07-27
<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" %>
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
创建于2007-09-28

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2001-07-27 05:24
社区公告
暂无公告