YYYYMMDD格式的字符串如何转换为日期?

itti 2008-02-19 05:17:48
Hi,我有以一个字符串类型存储的日期,格式为YYYYMMDD,请问把它转换为日期类型,请问如何做?
例如:
DIM A as string
DIM B as date
A=“20071208”
B=CDATE(A) ! <-- 如何做?

谢谢
...全文
249 点赞 收藏 3
写回复
3 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
of123 2008-02-19
妙!
回复
dong127 2008-02-19
DIM A as string
DIM B as date
A=“20071208”
B=CDATE(format(A,"0000/00/00"))

回复
Private   Sub   Command1_Click()   
Dim str As String
Dim temp As String
str = "20050511-010225"
temp = Left(str, 4) & "-" & Mid(str, 5, 2) & "-" & Mid(str, 7, 2) & " " & Mid(str, 10, 2) & ":" & Mid(str, 13, 2) & ":" & Right(str, 2)
Text1.Text = CDate(temp)
End Subhttp://topic.csdn.net/t/20050513/09/4003272.html
回复
相关推荐
发帖
VB基础类
创建于2007-09-28

7489

社区成员

VB 基础类
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-02-19 05:17
社区公告
暂无公告