EeekSoft.Web.PopupWin 无法加载

zhhf123 2008-03-04 11:23:59
各位大侠:
小弟跪求各位指点,我在.net 1.0时用到了控件EeekSoft.Web.PopupWin;编译后没有错误,但是执行时返回错误信息:"分析器错误信息:无法加载文件 "EeekSoft.Web.PopupWin"", 更奇怪的这个错误有时出现,有时不出现,不提示时一切正常运行,小弟万分着急,请各位指点!谢...
...全文
52 点赞 收藏 回复
写回复
回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复

还没有回复,快来抢沙发~

相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
组件/控件开发
创建于2007-09-28

8838

社区成员

.NET技术 组件/控件开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-03-04 11:23
社区公告
暂无公告