SQL语句

ruanrenglan 2008-03-06 10:54:16
TABLE表
XM GH
丁宇 001
丁宇 002
丁宇 003
吉乐 004
吉乐 006
执行SQL语句想得到的结果如下
XM GH
丁宇 002
吉乐 006
sql语句该如何下,
...全文
86 点赞 收藏 10
写回复
10 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
-布谷鸟- 2008-03-06
老兄,你那哪是删除重复记录呀?!根本就没有重复的记录,你删个什么?
能否将你的意图说清楚点?
回复
v888 2008-03-06
为什么GH取的是002和006
回复
pt1314917 2008-03-06

create table t1(xm varchar(100),gh varchar(100))
insert into t1 values ('丁宇','001')
insert into t1 values ('丁宇','002')
insert into t1 values ('丁宇','003')
insert into t1 values ('吉乐','004')
insert into t1 values ('吉乐','006')

select xm,gh from
(select px=(select count(1) from t1 where xm=a.xm and gh<a.gh)+1,* from t1 a)
where px=2

=
回复
ruanrenglan 2008-03-06
我要删除重复的记录
回复
ruanrenglan 2008-03-06
那位高手可以指点一二的,谢谢
回复
-布谷鸟- 2008-03-06
你的意思是取第二吧?看看以下代码:

create table t1(xm varchar(100),gh varchar(100))
insert into t1 values ('丁宇','001')
insert into t1 values ('丁宇','002')
insert into t1 values ('丁宇','003')
insert into t1 values ('吉乐','004')
insert into t1 values ('吉乐','006')

SELECT xm, gh
FROM t1 a
WHERE (gh IN (select top 1 gh from
(SELECT TOP 2 gh
FROM t1 b
WHERE a.xm = b.xm) gulaicheng order by 1 desc))

其中gulaicheng是我的名子,你可以改为你自己的名子或其它什么的.
回复
lizhengnan 2008-03-06
不好意思,答错了.没看清题.不好意思
回复
lizhengnan 2008-03-06

SELECT XM,MAX(GH) AS GH
FROM TABLENAME
GROUP BY XM
回复
areswang 2008-03-06
任取一条,有规律没?
回复
jshmymoney 2008-03-06
楼上说得对,都没有重复的记录,怎么删除啊
回复
相关推荐
发帖
MS-SQL Server
创建于2007-09-28

3.3w+

社区成员

MS-SQL Server相关内容讨论专区
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-03-06 10:54
社区公告
暂无公告