sql语句换成hql

chongxiaoyihe 2008-03-13 11:58:50
select m.c2,m.c3,m.c4, d.id,d.orderId from AtdProcRec d, (select a.deptName c2,b.emplId c3,b.emplName c4 from HrDept a,HrEmployee b where a.deptNo=b.deptId) m where d.emplId=m.c3 and d.id.recDate like '"+Month+"%'

在hibernate中会出错,在sql中可以,请大家帮忙看看,谢谢。
...全文
17 点赞 收藏 2
写回复
2 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
dawugui 2008-03-13
hibernate是什么东东?

帮顶.
回复
chongxiaoyihe 2008-03-13
谢谢了。
回复
相关推荐
发帖
MS-SQL Server
创建于2007-09-28

3.3w+

社区成员

MS-SQL Server相关内容讨论专区
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-03-13 11:58
社区公告
暂无公告