TRS ADO.NET 下载地址,谢谢了。

debug1984 2008-03-21 01:12:01
网上找了好久,都没有找到,哪位大哥帮帮忙?谢谢了。
...全文
71 点赞 收藏 7
写回复
7 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
pz_1212 2009-09-15
请给一份,pz_1212@163.com,谢谢。
回复
mark_ 2008-10-13
我也要一份,谢谢!
wwmshang@yahoo.com.cn
回复
include_me 2008-05-22
我要一个,谢谢..
email: free-mouse@hotmail.com
回复
maizi2008beijing 2008-04-09
接分
回复
debug1984 2008-04-08
来个人把分结了。
回复
debug1984 2008-04-08
...已经找到了,而且也不用了。要的可以留个E-MAIL。或发邮件到 debug1984@126.com 索要。
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
组件/控件开发
创建于2007-09-28

8838

社区成员

.NET技术 组件/控件开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-03-21 01:12
社区公告
暂无公告