Shuaibo007 2008-07-10 03:38:11
datagridview怎样绘制多个表头
...全文
41 3 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
3 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
Sant11 2008-07-10
 • 打赏
 • 举报
回复
多表头是不是就是下面这个意思?
________________
| 名字 |
-----------------
| 名字1 | 名字2 |
-----------------
datagridview好像在那里看过。帮你顶了,自己不会
JustLovePro 2008-07-10
 • 打赏
 • 举报
回复
??
江城老温 2008-07-10
 • 打赏
 • 举报
回复
多个表头是什么意思?

110,822

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
.NET技术 C#
社区管理员
 • C#
 • AIGC Browser
 • by_封爱
加入社区
 • 近7日
 • 近30日
 • 至今
社区公告

让您成为最强悍的C#开发者

试试用AI创作助手写篇文章吧