listview的列表项中的背景色怎么改!求助

guhguh 2003-05-16 04:10:29
listview的列表项中的背景色怎么改!求助

是要改listviewitems吗,可好像没有背景色属性啊!!
急!
...全文
10 点赞 收藏 5
写回复
5 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
MEELON 2003-05-17
继承listview,用GDI画图
回复
guhguh 2003-05-16
up
回复
guhguh 2003-05-16
up
回复
guhguh 2003-05-16
怎么用到listview中去呢,我要动态实现,要代码实现!
回复
joss 2003-05-16
font属性中有backcolor属性!
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
PowerBuilder
创建于2007-09-28

868

社区成员

PowerBuilder 相关问题讨论
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2003-05-16 04:10
社区公告
暂无公告