|zyciis| 如何找出当前标签后面的class='tag'的标签 谢谢

zyciis270 2010-02-10 01:32:29
如:
情况一:
<div id="div1" class="tag">
<div onclick="getNext()"></div>
<div id="div2" class="tag">
情况2
<div>
<div id="div1" class="tag">
<div onclick="getNext()"></div>
<div>
<div id="div2" class="tag">
情况3
<div id="div1" class="tag">
<div>
<div onclick="getNext()"></div>
<div>
<div id="div2" class="tag">
-------------------------------------------------------
情况一:我可以用 Jquery.Next(".tag")
情况二:我可以用 Jquery.NextAll().find(".tag")
情况三:没有办法
------------
那如保写一个符合三种条件的方法呢?
谢谢

...全文
60 5 打赏 收藏 举报
写回复
5 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
shan1119 2010-02-10
 • 打赏
 • 举报
回复
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
function getNext(obj){
var i=0;
var l=$("*").index(obj);
$("*").map(function(index){
if(this.className=="tag" && index>l && i==0) i = index;
return;
});
alert($("*:eq("+i+")").text());

}
</script>
</head>
<body>aa
<div id="div11" class="tag"> 1</div>
<div onclick="getNext(this)">1111</div>
<div id="div12" class="tag"> 2</div>
------------
<div> 3
<div id="div21" class="tag"> 4</div>
<div onclick="getNext(this)">2222</div>
</div>
<div id="div22" class="tag">5</div>
-----------
<div id="div31" class="tag"> 6</div>
<div> 7
<div onclick="getNext(this)">3333</div>
</div>
<div id="div32" class="tag"> 8</div>
</body>
</html>
shan1119 2010-02-10
 • 打赏
 • 举报
回复
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
function getNext(obj){
var l=$("*").index(obj);
alert($("*:gt("+l+"):first").attr("id"));

}
</script>
</head>
<body>aa
<div id="div11" class="tag"> 1</div>
<div onclick="getNext(this)">1111</div>
<div id="div12" class="tag"> 2</div>
------------
<div> 3
<div id="div21" class="tag"> 4</div>
<div onclick="getNext(this)">2222</div>
</div>
<div id="div22" class="tag">5</div>
-----------
<div id="div31" class="tag"> 6</div>
<div> 7
<div onclick="getNext(this)">3333</div>
</div>
<div id="div32" class="tag"> 8</div>
</body>
</html>
千游 2010-02-10
 • 打赏
 • 举报
回复
一种就可以了,要那么多干嘛。。。
shan1119 2010-02-10
 • 打赏
 • 举报
回复
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
function getNext(obj){
var l=$("*").index(obj);
alert($("*:gt("+l+")").find(".tag").attr("id"));

}
</script>
</head>
<body>
<div id="div11" class="tag">
<div onclick="getNext(this)">1111</div>
<div id="div12" class="tag">
------------
<div>
<div id="div21" class="tag">
<div onclick="getNext(this)">2222</div>
<div>
<div id="div22" class="tag">
-----------
<div id="div31" class="tag">
<div>
<div onclick="getNext(this)">3333</div>
<div>
<div id="div32" class="tag">
</body>
</html>
街头小贩 2010-02-10
 • 打赏
 • 举报
回复
统一编码只要规范没有哪么多的情况!
相关推荐
发帖
JavaScript

8.7w+

社区成员

Web 开发 JavaScript
社区管理员
 • JavaScript
 • 无·法
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2010-02-10 01:32
社区公告
暂无公告