MSHFlexGrid合并单元格

baggiowd 2010-04-09 03:55:52
MSHFlexGrid合并单元格
表格大概是这样的
-----------------------------------
| 3 | 3 | 3 | 3 |
|___________________________________|
| 4 | 3 | 1 | 2 |
|____________________________________

合并的时候.MergeRow(0) = True 它就会把 第一行的4个3都合并成一格了
有没有办法说1 2 合并成一格 3 4 合并成一格的 就像下面那样的

--------------------------------------
| 3 | 3 |
|____________________________________|
| 4 | 3 | 1 | 2 |
|____________________________________
谢谢了
...全文
126 3 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
3 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
baggiowd 2010-04-12
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢楼上两位

我这就试试去
xredhat 2010-04-10
  • 打赏
  • 举报
回复
VSFlexGrid可以实现你的邀请
king06 2010-04-09
  • 打赏
  • 举报
回复
没有这种功能,既然是这样的话,不如让3,4列的值变一下.改成另外的,譬如加个空格啥的

1,446

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
VB 控件
社区管理员
  • 控件
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧