C1Chart雷达图的颜色渐变如何实现?

雨师88 2011-03-17 05:16:08
要求颜色渐变是从series曲线网圈外渐变,而不是雷达中心到曲线的渐变,哪位大侠知道啊?
...全文
296 4 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
4 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
阿双2009 2011-03-18
  • 打赏
  • 举报
回复
这个图表工具倒是挺少见。。
anbin0814 2011-03-18
  • 打赏
  • 举报
回复
这个自己可以设计

for (int i = 0; i < Chart1.Series["Series2"].Points.Count; i++)
{
Chart1.Series["Series2"].Points[i].Label = Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().Substring(
Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().IndexOf('|') + 1, Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().Length - 1
- Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().IndexOf('|')) + "\\n#PERCENT{P1}";

string pName = Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().Substring(0, Chart1.Series["Series2"].Points[i].AxisLabel.ToString().IndexOf('|'));

if (pName == Chart1.Series["Series1"].Points[j].AxisLabel.ToString())
{
a = a - 50;

if (a < 0)
{
a = a + 150;
}
Chart1.Series["Series2"].Points[i].Color = System.Drawing.Color.FromArgb(a, r, g, b);
}
}


这个是我当时做饼图嵌套时,弄颜色的。希望对你有帮助
雨师88 2011-03-17
  • 打赏
  • 举报
回复

4,815

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
.NET技术 图表区
社区管理员
  • 图表区社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧