[d]一个python语言代码换成C语言代码。。

hongxin887 2012-09-23 04:28:43

import csv
import random
def s_b(message):
return ''.join(format(ord(i),'0>8b') for i in message)

def packet1(l):
file = csv.writer(open("Q1.csv","wb"))
s =1
t = 0

print s,t
file.writerow([s,t])
for char in l:
if char == '0' :
delay = 0.25
t += delay
else:
delay = 0.75
t += delay

print s+1,t
file.writerow([s+1,t])
s +=1

def packet3(l):#for Q3
file = csv.writer(open("Q3.csv","wb"))
s =1
t = 0
delay = 0
min = 1E-05
m = 0.0769
max = 0.73199
print s,t,delay
file.writerow([s,t,delay])
for char in l:
if char == '0' :
delay = random.uniform(min,m)
t += delay
else:
delay = random.uniform(m,max)
t += delay
print s+1,t
file.writerow([s+1,t,delay])
s +=1

if __name__ == "__main__":
message = "this is a secret message"
packet1(s_b(message))
packet3(s_b(message))这个代码可以写成C语言的代码吗
怎么写?
--------------------------
Double行动:
原帖分数:20
...全文
642 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
angel_kaikai 2012-10-31
 • 打赏
 • 举报
回复
是不是可以作为C的一个扩展?
直接由c调用python不就可以了?
hongxin887 2012-09-23
 • 打赏
 • 举报
回复
将"this is a secret message" 转换成二进制数
然后分解成 24*8 =192个数据包
用时间间隔0.25 codes 二进制数里的 0
0.75 codes 二进制数里的 1

这个代码会得出193个数据包。
Gloveing 2012-09-23
 • 打赏
 • 举报
回复
这段python代码主要是干什么?懒得看代码了,
hongxin887 2012-09-23
 • 打赏
 • 举报
回复
具体。。。。。
我初学C语言
qq120848369 2012-09-23
 • 打赏
 • 举报
回复
可以, 读写csv文件, 用c库就OK,也有第三方开发库.

37,733

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
JavaScript,VBScript,AngleScript,ActionScript,Shell,Perl,Ruby,Lua,Tcl,Scala,MaxScript 等脚本语言交流。
社区管理员
 • 脚本语言(Perl/Python)社区
 • IT.BOB
加入社区
 • 近7日
 • 近30日
 • 至今

试试用AI创作助手写篇文章吧