[d]python语句多行的问题

te5ter 2012-09-24 02:37:04
请问下,python里面给一个变量赋值,但是值很长,如何换行处理啊? 谢谢
--------------------------
Double行动:
原帖分数:40
...全文
2198 7 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
7 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
溏酒深 2015-06-16
 • 打赏
 • 举报
回复
果然强大!!!!
ImN1 2015-06-16
 • 打赏
 • 举报
回复
还有一种方法
>>> t = ('hello'
... ' '
... 'world')
>>> t
'hello world'
bugs2k 2012-09-24
 • 打赏
 • 举报
回复
x = 'aaaa'\
'bbbb'\
'cccc'
print x
qq120848369 2012-09-24
 • 打赏
 • 举报
回复
除了(){}[] 不需要续行符, 其他都需要.

[liangdong@bb-browser-test00.vm.baidu.com py_project]$ python3 main.py 
abc
def
[liangdong@bb-browser-test00.vm.baidu.com py_project]$ cat main.py
#python3.2
#coding=utf8

a = """abc
def""";
print(a)
王晓彤 2012-09-24
 • 打赏
 • 举报
回复

str = '''aaaaaaaa\
bbbbbbb
ccccccc\
ddddddd'''
print str

果然两行
Gloveing 2012-09-24
 • 打赏
 • 举报
回复
使用续行符:
string = 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb\
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc'
print string

输出:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

37,700

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
JavaScript,VBScript,AngleScript,ActionScript,Shell,Perl,Ruby,Lua,Tcl,Scala,MaxScript 等脚本语言交流。
社区管理员
 • 脚本语言(Perl/Python)社区
 • IT.BOB
加入社区
 • 近7日
 • 近30日
 • 至今

试试用AI创作助手写篇文章吧