sql2000视图转换

sufull88 2013-01-31 09:47:32
MSSQL2000 (取所有列qty1、qty2、。。。。qty10不全为0的行)

原始视图view_qtyall
materialid, qty1,qty2,qty3,qty4,qty5,qty6,qty7,qty8,qty9,qty10
1 ,0 , 1 , 1 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 0
2 ,1 , 0 , 0 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 0
7 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 1
8 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 0

要求结果:可以转换为其它名字的视图
视图view_qtyall (只取所有列不全为0的行)
materialid, qty1,qty2,qty3,qty4,qty5,qty6,qty7,qty8,qty9,qty10
1 ,0 , 1 , 1 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 0
2 ,1 , 0 , 0 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 0
7 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,0 ,0 ,0 , 0 , 1
...全文
222 1 打赏 收藏 举报
写回复
1 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
where qty1!=0 or qty2!=0 or...一直到10
  • 打赏
  • 举报
回复
发帖
疑难问题

2.2w+

社区成员

MS-SQL Server 疑难问题
社区管理员
  • 疑难问题社区
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2013-01-31 09:47
社区公告
暂无公告