Linux下读取Oracle中NUMBER类型字段,到程序中类型为String

hou_jiangzhen 中软信息系统工程有限公司 技术总监/研发总监  2014-01-06 08:39:07
QSqlQuery qry( db );
qry.exec(fieldList);
QSqlRecord rd = qry.record();
int nCount = rd.count();
bool bFlag=true;
while ( qry.next() )
{
CEDataBus* buffer=new CEDataBus(rd);
for( i=0; i< nCount; i++ ){
buffer->setValue( i, qry.value(i) );
}
map.insert(buffer->getName(),buffer);
if (bFlag)
{
QMessageBox::warning(NULL,QString("%1").arg(buffer->field("Base_kV").type()),"1");// Oracle库中是NUMBER类型,但是读取后类型是String的,问什么,怎么解决?
bFlag=false;
}
...全文
56 点赞 收藏 2
写回复
2 条回复
hou_jiangzhen 2014年01月06日
NUMBER(12,6)
回复 点赞
hou_jiangzhen 2014年01月06日
少一个 "}"
回复 点赞
发动态
发帖子
Qt
创建于2009-11-04

1.0w+

社区成员

2.5w+

社区内容

Qt 是一个跨平台应用程序框架。通过使用 Qt,您可以一次性开发应用程序和用户界面,然后将其部署到多个桌面和嵌入式操作系统,而无需重复编写源代码。
社区公告
暂无公告