JAVA反转义

叨乐 码农  2015-09-21 04:50:20
求助:java中的标签中的如下字符如何转换成字符串?=\u672C\u7EA7\u53CA\u4E0B\u7EA7

是反转义么?
在线等待...
...全文
128 点赞 收藏 4
写回复
4 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
z77z 2015-09-21
在线编码转换工具:http://tool.chinaz.com/Tools/Unicode.aspx
回复
zhuangqingch 2015-09-21
楼主可以网上了解下unicode编码的相关知识,下面是针对你例子的参考代码:

/**
 * @author zhuangqing
 */
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    char c = '\u672C';
    System.out.println(c);

    String s1 = "\u672C\u7EA7\u53CA\u4E0B\u7EA7";
    System.out.println(s1);

    String s2 = "\\u672C\\u7EA7\\u53CA\\u4E0B\\u7EA7";

    System.out.println(decodeUnicodeStr(s2));
  }

  public static String decodeUnicodeStr(String str) {
    System.out.println("start decode: " + str);
    String[] codeList = str.substring(2).split("\\\\u");
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String code : codeList) {
      char ch = (char) Short.parseShort(code, 16);
      sb.append(ch);
    }
    System.out.println("decode result:" + sb.toString());
    return sb.toString();
  }
}

输出结果:

本
本级及下级
start decode: \u672C\u7EA7\u53CA\u4E0B\u7EA7
decode result:本级及下级
本级及下级
回复
shixitong 2015-09-21
回复
叨乐 2015-09-21
是如何转换成汉字,着急写错啦
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
创建于2007-09-28

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2015-09-21 04:50
社区公告
暂无公告