vb.net连接SQL本地数据库,连不上?

zqs0001 2015-11-24 11:44:17
各位:
我用vb.net连接SQL(2008)本地数据库(学生),怎么连不上?提示错误如图片。
代码如下:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim conn = New SqlConnection()
conn.ConnectionString = "UID=sa;pwd=sa;database =学生;server=local"
conn.Open()
Dim sqlcmd = New SqlCommand
sqlcmd.Connection = conn
sqlcmd.CommandType = CommandType.Text
sqlcmd.CommandText = "select count(*) from 学生基本信息"

Dim recno As Integer = CInt(sqlcmd.ExecuteScalar)
MsgBox("共有" & recno & "记录")
conn.Close()
sqlcmd.Dispose()
End Sub
End Class
错误提示如下图。是什么原因?
...全文
230 点赞 收藏 6
写回复
6 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
zqs0001 2015-11-26
还是不行啊?
回复
zqs0001 2015-11-25
登录sql用“windows身份验证”登入,UID和pwd应怎么填写?
回复
Yole 2015-11-24
看看是不是链接语句错了 "Provider=SQLOLEDB;server=(local);uid=sa;pwd=sa;Initial Catalog=学生"
回复
zqs0001 2015-11-24
“sql server是否配置为 允许远程连接”已经设置了,还是不行!
回复
从提示信息,你看看你的sql server是否配置为 允许远程连接,整个是在服务器的 属性 里设置的
回复
zqs0001 2015-11-24
是用语句“conn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;server=(local);uid=sa;pwd=sa;Initial Catalog=学生"”吧? 还是有错误,错误提示“不支持关键字: "provider“ 。 ”。
回复
相关推荐
发帖
疑难问题
创建于2007-09-28

2.1w+

社区成员

MS-SQL Server 疑难问题
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2015-11-24 11:44
社区公告
暂无公告