php 3des加密解密问题 求大神指导

h420943302 2015-11-25 10:17:23
主要问题是
明文和密文都是二进制流
秘钥也算是吧
底层的方面 php感觉很弱
明文 十六进制显示 是 C8E0642068EF1C922C081351517902DA
密文 十六进制显示 是 BE5A952F81F0F138557A2A54A8B0CD5C
秘钥 是 “1111111111111111” (十六个1)
准确说 应该是
0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31

作为phper 完全不知道 怎么处理 这个 明文 密文 秘钥的数据格式


那个c程序,最后一段回复不了(csdn限制,同个用户只能连续回复三次),赶紧有人来帮忙灌水一下,让我把最后一段程序回复了

...全文
69 点赞 收藏 3
写回复
3 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
h420943302 2015-11-25
 /* KS Function Begin */     
     if ((*p_pcOption) == 'E')
     {
       nbrofshift = shift[iter-1];
       for (i = 0; i < (int) nbrofshift; i++)
       {
         temp1 = kwork[0];
         temp2 = kwork[28];
         for (j = 0; j < 27; j++)
         {
           kwork[j] = kwork[j+1];
           kwork[j+28] = kwork[j+29];
         }
         kwork[27] = temp1;
         kwork[55] = temp2;
       }
     }
     else if (iter > 1)
     {
       nbrofshift = shift[17-iter];
       for (i = 0; i < (int) nbrofshift; i++)
       {
         temp1 = kwork[27];
         temp2 = kwork[55];
         for (j = 27; j > 0; j--)
         {
           kwork[j] = kwork[j-1];
           kwork[j+28] = kwork[j+27];
         }
         kwork[0] = temp1; 
         kwork[28] = temp2;
       }
     }
     
     /* Permute kwork - PC2 */
     kn[ 0] = kwork[13];
     kn[ 1] = kwork[16];
     kn[ 2] = kwork[10];
     kn[ 3] = kwork[23];
     kn[ 4] = kwork[ 0];
     kn[ 5] = kwork[ 4];
     kn[ 6] = kwork[ 2];
     kn[ 7] = kwork[27];
     kn[ 8] = kwork[14];
     kn[ 9] = kwork[ 5];
     kn[10] = kwork[20];
     kn[11] = kwork[ 9];
     kn[12] = kwork[22];
     kn[13] = kwork[18];
     kn[14] = kwork[11];
     kn[15] = kwork[ 3];
     kn[16] = kwork[25];
     kn[17] = kwork[ 7];
     kn[18] = kwork[15];
     kn[19] = kwork[ 6];
     kn[20] = kwork[26];
     kn[21] = kwork[19];
     kn[22] = kwork[12];
     kn[23] = kwork[ 1];
     kn[24] = kwork[40];
     kn[25] = kwork[51];
     kn[26] = kwork[30];
     kn[27] = kwork[36];
     kn[28] = kwork[46];
     kn[29] = kwork[54];
     kn[30] = kwork[29];
     kn[31] = kwork[39];
     kn[32] = kwork[50];
     kn[33] = kwork[44];
     kn[34] = kwork[32];
     kn[35] = kwork[47];
     kn[36] = kwork[43];
     kn[37] = kwork[48];
     kn[38] = kwork[38];
     kn[39] = kwork[55];
     kn[40] = kwork[33];
     kn[41] = kwork[52];
     kn[42] = kwork[45];
     kn[43] = kwork[41];
     kn[44] = kwork[49];
     kn[45] = kwork[35];
     kn[46] = kwork[28];
     kn[47] = kwork[31];
     /* KS Function End */
    
     /* worka XOR kn */
     for (i = 0; i<48; i++)
       worka[i] = (unsigned char)(worka[i]^kn[i]);

     /* 8 s-functions */
     valindex = s1[2*worka[ 0]+worka[ 5]]
            [2*(2*(2*worka[ 1]+worka[ 2])+
                worka[ 3])+worka[ 4]];
     valindex = valindex*4;
     kn[ 0] = binary[0+valindex];
     kn[ 1] = binary[1+valindex];
     kn[ 2] = binary[2+valindex];
     kn[ 3] = binary[3+valindex];
     valindex = s2[2*worka[ 6]+worka[11]]
            [2*(2*(2*worka[ 7]+worka[ 8])+
                worka[ 9])+worka[10]];
     valindex = valindex*4;
     kn[ 4] = binary[0+valindex];
     kn[ 5] = binary[1+valindex];
     kn[ 6] = binary[2+valindex];
     kn[ 7] = binary[3+valindex];
     valindex = s3[2*worka[12]+worka[17]]
            [2*(2*(2*worka[13]+worka[14])+
                worka[15])+worka[16]];
     valindex = valindex*4;
     kn[ 8] = binary[0+valindex];
     kn[ 9] = binary[1+valindex];
     kn[10] = binary[2+valindex];
     kn[11] = binary[3+valindex];
     valindex = s4[2*worka[18]+worka[23]]
            [2*(2*(2*worka[19]+worka[20])+
                worka[21])+worka[22]];
     valindex = valindex*4;
     kn[12] = binary[0+valindex];
     kn[13] = binary[1+valindex];
     kn[14] = binary[2+valindex];
     kn[15] = binary[3+valindex];
     valindex = s5[2*worka[24]+worka[29]]
            [2*(2*(2*worka[25]+worka[26])+
                worka[27])+worka[28]];
     valindex = valindex*4;
     kn[16] = binary[0+valindex];
     kn[17] = binary[1+valindex];
     kn[18] = binary[2+valindex];
     kn[19] = binary[3+valindex];
     valindex = s6[2*worka[30]+worka[35]]
            [2*(2*(2*worka[31]+worka[32])+
                worka[33])+worka[34]];
     valindex = valindex*4;
     kn[20] = binary[0+valindex];
     kn[21] = binary[1+valindex];
     kn[22] = binary[2+valindex];
     kn[23] = binary[3+valindex];
     valindex = s7[2*worka[36]+worka[41]]
            [2*(2*(2*worka[37]+worka[38])+
                worka[39])+worka[40]];
     valindex = valindex*4;
     kn[24] = binary[0+valindex];
     kn[25] = binary[1+valindex];
     kn[26] = binary[2+valindex];
     kn[27] = binary[3+valindex];
     valindex = s8[2*worka[42]+worka[47]]
            [2*(2*(2*worka[43]+worka[44])+
                worka[45])+worka[46]];
     valindex = valindex*4;
     kn[28] = binary[0+valindex];
     kn[29] = binary[1+valindex];
     kn[30] = binary[2+valindex];
     kn[31] = binary[3+valindex];

     /* Permute - P */
     worka[ 0] = kn[15];
     worka[ 1] = kn[ 6];
     worka[ 2] = kn[19];
     worka[ 3] = kn[20];
     worka[ 4] = kn[28];
     worka[ 5] = kn[11];
     worka[ 6] = kn[27];
     worka[ 7] = kn[16];
     worka[ 8] = kn[ 0];
     worka[ 9] = kn[14];
     worka[10] = kn[22];
     worka[11] = kn[25];
     worka[12] = kn[ 4];
     worka[13] = kn[17];
     worka[14] = kn[30];
     worka[15] = kn[ 9];
     worka[16] = kn[ 1];
     worka[17] = kn[ 7];
     worka[18] = kn[23];
     worka[19] = kn[13];
     worka[20] = kn[31];
     worka[21] = kn[26];
     worka[22] = kn[ 2];
     worka[23] = kn[ 8];
     worka[24] = kn[18];
     worka[25] = kn[12];
     worka[26] = kn[29];
     worka[27] = kn[ 5];
     worka[28] = kn[21];
     worka[29] = kn[10];
     worka[30] = kn[ 3];
     worka[31] = kn[24];

     /* bufout XOR worka */
     for (i = 0; i<32; i++)
     {
       bufout[i+32] = (unsigned char)(bufout[i]^worka[i]);
       bufout[i] = buffer[i];
     }
   } /* End of Iter */

  /* Prepare Output */
  for (i = 0; i< 32; i++)
  {
    j = bufout[i];
    bufout[i] = bufout[32+i];
    bufout[32+i] = (unsigned char)(j);
  }

  /* Inverse Initial Permutation */
   buffer[ 0] = bufout[39];
   buffer[ 1] = bufout[ 7];
   buffer[ 2] = bufout[47];
   buffer[ 3] = bufout[15];
   buffer[ 4] = bufout[55];
   buffer[ 5] = bufout[23];
   buffer[ 6] = bufout[63];
   buffer[ 7] = bufout[31];
   buffer[ 8] = bufout[38];
   buffer[ 9] = bufout[ 6];
   buffer[10] = bufout[46];
   buffer[11] = bufout[14];
   buffer[12] = bufout[54];
   buffer[13] = bufout[22];
   buffer[14] = bufout[62];
   buffer[15] = bufout[30];
   buffer[16] = bufout[37];
   buffer[17] = bufout[ 5];
   buffer[18] = bufout[45];
   buffer[19] = bufout[13];
   buffer[20] = bufout[53];
   buffer[21] = bufout[21];
   buffer[22] = bufout[61];
   buffer[23] = bufout[29];
   buffer[24] = bufout[36];
   buffer[25] = bufout[ 4];
   buffer[26] = bufout[44];
   buffer[27] = bufout[12];
   buffer[28] = bufout[52];
   buffer[29] = bufout[20];
   buffer[30] = bufout[60];
   buffer[31] = bufout[28];
   buffer[32] = bufout[35];
   buffer[33] = bufout[ 3];
   buffer[34] = bufout[43];
   buffer[35] = bufout[11];
   buffer[36] = bufout[51];
   buffer[37] = bufout[19];
   buffer[38] = bufout[59];
   buffer[39] = bufout[27];
   buffer[40] = bufout[34];
   buffer[41] = bufout[ 2];
   buffer[42] = bufout[42];
   buffer[43] = bufout[10];
   buffer[44] = bufout[50];
   buffer[45] = bufout[18];
   buffer[46] = bufout[58];
   buffer[47] = bufout[26];
   buffer[48] = bufout[33];
   buffer[49] = bufout[ 1];
   buffer[50] = bufout[41];
   buffer[51] = bufout[ 9];
   buffer[52] = bufout[49];
   buffer[53] = bufout[17];
   buffer[54] = bufout[57];
   buffer[55] = bufout[25];
   buffer[56] = bufout[32];
   buffer[57] = bufout[ 0];
   buffer[58] = bufout[40];
   buffer[59] = bufout[ 8];
   buffer[60] = bufout[48];
   buffer[61] = bufout[16];
   buffer[62] = bufout[56];
   buffer[63] = bufout[24];

   j = 0;
   for (i = 0; i<8; i++)
   {
     *(dest+i) = 0x00;
     for (k = 0; k<7; k++)
       *(dest+i) = (unsigned char)(((*(dest+i))+buffer[j+k])*2);
     *(dest+i) = (unsigned char)(*(dest+i)+buffer[j+7]);
     j += 8;
   } 

  #ifdef _UNICODE
  MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, dest, 8, p_pcDest, 8);
  #else
  memcpy(p_pcDest, dest, 8);
  #endif    // #ifdef _UNICODE

}// void vHCDES(char* p_pcOption, char* p_pcInkey, char* p_pcSource, char* p_pcDest)

EXPORTS int CALLBACK v3DES(char *p_pcOption, char *p_pcInkey, char *p_pcSource, char *p_pcDest)
{
  char  l_atcKey1[9], l_atcKey2[9], l_atcKey3[9];
  char  l_atcSource[9], l_atcDest[9];
  int		i;

  for(i = 0; i < 8; i++)
  {
      l_atcKey1[i] = p_pcInkey[i];
      l_atcKey3[i] = p_pcInkey[i];
  }    // for(i = 0; i<8; i++)

  l_atcKey1[8] = 0;
  l_atcKey3[8] = 0;
  for(i = 0; i<8; i++)
      l_atcKey2[i] = p_pcInkey[i+8];
  
  l_atcKey2[i] = 0;
  for(i = 0; i<8; i++)
      l_atcSource[i] = p_pcSource[i];
  l_atcSource[8] = 0;
回复
h420943302 2015-11-25
有一段别人写的c 是可以的 由于篇幅限制,拆成三段
/*++

	v3DES.c, 2014.08.22
	(c)Qiansi Corporation. All rights reserved.

--*/
#include <windows.h>
#include "tPosLib.h"
#include "tPosSql.h"
#include "v3DES.h"

extern char	path[];
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPORTS void CALLBACK vHCDES(char* p_pcOption, char* p_pcInkey, char* p_pcSource, char* p_pcDest)
{
	// 标准8字节DES
	unsigned char	inkey[17], source[17], dest[17], bufout[64], kwork[56], worka[48],
					kn[48], buffer[64], key[64], nbrofshift, temp1, temp2;
	int				valindex;
	register int	i, j, k, iter;

	/* INITIALIZE THE TABLES */
	/* Table - s1 */
	static unsigned char s1[4][16] = {
					 14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7, 
					  0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8, 
					  4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0, 
					 15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13};

	/* Table - s2 */
	static unsigned char s2[4][16] = {
					 15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10, 
					  3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5, 
					  0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15, 
					 13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9};

	/* Table - s3 */
	static unsigned char s3[4][16] = {
					 10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8, 
					 13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1, 
					 13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7, 
					  1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12};

	/* Table - s4 */
	static unsigned char s4[4][16] = {
					  7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15, 
					 13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9, 
					 10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4, 
					  3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14};

	/* Table - s5 */
	static unsigned char s5[4][16] = {
					  2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9, 
					 14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6, 
					  4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14, 
					 11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3};

	/* Table - s6 */
	static unsigned char s6[4][16] = {
					 12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11, 
					 10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8, 
					  9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6, 
					  4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13};

	/* Table - s7 */
	static unsigned char s7[4][16] = {
					  4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1, 
					 13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6, 
					  1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2, 
					  6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12};

	/* Table - s8 */
	static unsigned char s8[4][16] = {
					 13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7, 
					  1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2, 
					  7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8, 
					  2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11};


	/* Table - Shift */
	static unsigned char shift[16] = {
					 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1};


	/* Table - Binary */
	static unsigned char binary[64] = {
					 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 
					 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 
					 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 
					 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1};
          
	memset(inkey, 0x00, sizeof(inkey));
	memset(source, 0x00, sizeof(source));
	memset(dest, 0x00, sizeof(dest));

	memcpy(inkey, p_pcInkey, 8);
	memcpy(source, p_pcSource, 8);

	/* MAIN PROCESS */
	/* Convert from 64-bit key into 64-byte key */
	for (i = 0; i<8; i++)
	{
		key[8*i] = (unsigned char)(((j = *(inkey+i))/128)%2);
		key[8*i+1] = (unsigned char)((j/64)%2);
		key[8*i+2] = (unsigned char)((j/32)%2);
		key[8*i+3] = (unsigned char)((j/16)%2);
		key[8*i+4] = (unsigned char)((j/8)%2);
		key[8*i+5] = (unsigned char)((j/4)%2);
		key[8*i+6] = (unsigned char)((j/2)%2);
		key[8*i+7] = (unsigned char)(j%2);
	}

   /* Convert from 64-bit data into 64-byte data */
	for (i = 0; i<8; i++)
	{
		buffer[8*i] = (unsigned char)(((j = *(source+i))/128)%2);
		buffer[8*i+1] = (unsigned char)((j/64)%2);
		buffer[8*i+2] = (unsigned char)((j/32)%2);
		buffer[8*i+3] = (unsigned char)((j/16)%2);
		buffer[8*i+4] = (unsigned char)((j/8)%2);
		buffer[8*i+5] = (unsigned char)((j/4)%2);
		buffer[8*i+6] = (unsigned char)((j/2)%2);
		buffer[8*i+7] = (unsigned char)(j%2);
	}

	/* Initial Permutation of Data */   
	bufout[ 0] = buffer[57];
	bufout[ 1] = buffer[49];
	bufout[ 2] = buffer[41];
	bufout[ 3] = buffer[33];
	bufout[ 4] = buffer[25];
	bufout[ 5] = buffer[17];
	bufout[ 6] = buffer[ 9];
	bufout[ 7] = buffer[ 1];
	bufout[ 8] = buffer[59];
	bufout[ 9] = buffer[51];
	bufout[10] = buffer[43];
	bufout[11] = buffer[35];
	bufout[12] = buffer[27];
	bufout[13] = buffer[19];
	bufout[14] = buffer[11];
	bufout[15] = buffer[ 3];
	bufout[16] = buffer[61];
	bufout[17] = buffer[53];
	bufout[18] = buffer[45];
	bufout[19] = buffer[37];
	bufout[20] = buffer[29];
	bufout[21] = buffer[21];
	bufout[22] = buffer[13];
	bufout[23] = buffer[ 5];
	bufout[24] = buffer[63];
	bufout[25] = buffer[55];
	bufout[26] = buffer[47];
	bufout[27] = buffer[39];
	bufout[28] = buffer[31];
	bufout[29] = buffer[23];
	bufout[30] = buffer[15];
	bufout[31] = buffer[ 7];
	bufout[32] = buffer[56];
	bufout[33] = buffer[48];
	bufout[34] = buffer[40];
	bufout[35] = buffer[32];
	bufout[36] = buffer[24];
	bufout[37] = buffer[16];
	bufout[38] = buffer[ 8];
	bufout[39] = buffer[ 0];
	bufout[40] = buffer[58];
	bufout[41] = buffer[50];
	bufout[42] = buffer[42];
	bufout[43] = buffer[34];
	bufout[44] = buffer[26];
	bufout[45] = buffer[18];
	bufout[46] = buffer[10];
	bufout[47] = buffer[ 2];
	bufout[48] = buffer[60];
	bufout[49] = buffer[52];
	bufout[50] = buffer[44];
	bufout[51] = buffer[36];
	bufout[52] = buffer[28];
	bufout[53] = buffer[20];
	bufout[54] = buffer[12];
	bufout[55] = buffer[ 4];
	bufout[56] = buffer[62];
	bufout[57] = buffer[54];
	bufout[58] = buffer[46];
	bufout[59] = buffer[38];
	bufout[60] = buffer[30];
	bufout[61] = buffer[22];
	bufout[62] = buffer[14];
	bufout[63] = buffer[ 6];

	/* Initial Permutation of Key */
	kwork[ 0] = key[56];
	kwork[ 1] = key[48];
	kwork[ 2] = key[40];
	kwork[ 3] = key[32];
	kwork[ 4] = key[24];
	kwork[ 5] = key[16];
	kwork[ 6] = key[ 8];
	kwork[ 7] = key[ 0];
	kwork[ 8] = key[57];
	kwork[ 9] = key[49];
	kwork[10] = key[41];
	kwork[11] = key[33];
	kwork[12] = key[25];
	kwork[13] = key[17];
	kwork[14] = key[ 9];
	kwork[15] = key[ 1];
	kwork[16] = key[58];
	kwork[17] = key[50];
	kwork[18] = key[42];
	kwork[19] = key[34];
	kwork[20] = key[26];
	kwork[21] = key[18];
	kwork[22] = key[10];
	kwork[23] = key[ 2];
	kwork[24] = key[59];
	kwork[25] = key[51];
	kwork[26] = key[43];
	kwork[27] = key[35];
	kwork[28] = key[62];
	kwork[29] = key[54];
	kwork[30] = key[46];
	kwork[31] = key[38];
	kwork[32] = key[30];
	kwork[33] = key[22];
	kwork[34] = key[14];
	kwork[35] = key[ 6];
	kwork[36] = key[61];
	kwork[37] = key[53];
	kwork[38] = key[45];
	kwork[39] = key[37];
	kwork[40] = key[29];
	kwork[41] = key[21];
	kwork[42] = key[13];
	kwork[43] = key[ 5];
	kwork[44] = key[60];
	kwork[45] = key[52];
	kwork[46] = key[44];
	kwork[47] = key[36];
	kwork[48] = key[28];
	kwork[49] = key[20];
	kwork[50] = key[12];
	kwork[51] = key[ 4];
	kwork[52] = key[27];
	kwork[53] = key[19];
	kwork[54] = key[11];
	kwork[55] = key[ 3];

   /* 16 Iterations */   
   for (iter = 1; iter<17; iter++)
   {
     for (i = 0; i<32; i++)
       buffer[i] = bufout[32+i];

     /* Calculation of F(R, K) */
     /* Permute - E */
     worka[ 0] = buffer[31];
     worka[ 1] = buffer[ 0];
     worka[ 2] = buffer[ 1];
     worka[ 3] = buffer[ 2];
     worka[ 4] = buffer[ 3];
     worka[ 5] = buffer[ 4];
     worka[ 6] = buffer[ 3];
     worka[ 7] = buffer[ 4];
     worka[ 8] = buffer[ 5];
     worka[ 9] = buffer[ 6];
     worka[10] = buffer[ 7];
     worka[11] = buffer[ 8];
     worka[12] = buffer[ 7];
     worka[13] = buffer[ 8];
     worka[14] = buffer[ 9];
     worka[15] = buffer[10];
     worka[16] = buffer[11];
     worka[17] = buffer[12];
     worka[18] = buffer[11];
     worka[19] = buffer[12];
     worka[20] = buffer[13];
     worka[21] = buffer[14];
     worka[22] = buffer[15];
     worka[23] = buffer[16];
     worka[24] = buffer[15];
     worka[25] = buffer[16];
     worka[26] = buffer[17];
     worka[27] = buffer[18];
     worka[28] = buffer[19];
     worka[29] = buffer[20];
     worka[30] = buffer[19];
     worka[31] = buffer[20];
     worka[32] = buffer[21];
     worka[33] = buffer[22];
     worka[34] = buffer[23];
     worka[35] = buffer[24];
     worka[36] = buffer[23];
     worka[37] = buffer[24];
     worka[38] = buffer[25];
     worka[39] = buffer[26];
     worka[40] = buffer[27];
     worka[41] = buffer[28];
     worka[42] = buffer[27];
     worka[43] = buffer[28];
     worka[44] = buffer[29];
     worka[45] = buffer[30];
     worka[46] = buffer[31];
     worka[47] = buffer[ 0];
回复
h420943302 2015-11-25
我从网上找的一段程序
<?php

class Mycrypt3des {
  var $CI;
  public $key = '1111111111111111'; 
   
  /*构造方法*/
  function __construct() {
    //$this->CI =& get_instance();
  }
   
  public function encrypt($input) { // 数据加密
    if (empty($input)){
      return null;
    }
    $size = mcrypt_get_block_size ( MCRYPT_3DES, 'ecb' );
    $input = $this->pkcs5_pad ( $input, $size );
    $key = str_pad ( $this->key, 24, '0' );
    $td = mcrypt_module_open ( MCRYPT_3DES, '', 'ecb', '' );
    $iv = @mcrypt_create_iv ( mcrypt_enc_get_iv_size ( $td ), MCRYPT_RAND );
    @mcrypt_generic_init ( $td, $key, $iv );
    $data = mcrypt_generic ( $td, $input );
    mcrypt_generic_deinit ( $td );
    mcrypt_module_close ( $td );
    $data = base64_encode ( $data );
    return $data;
  }
   
  public function decrypt($encrypted) { // 数据解密
    if (!$encrypted || empty($encrypted)){
      return null;
    }
    $encrypted = base64_decode ( $encrypted );
    if (!$encrypted || empty($encrypted)){
      return null;
    }
    $key = str_pad ( $this->key, 24, '0' );
    $td = mcrypt_module_open ( MCRYPT_3DES, '', 'ecb', '' );
    $iv = @mcrypt_create_iv ( mcrypt_enc_get_iv_size ( $td ), MCRYPT_RAND );
    $ks = mcrypt_enc_get_key_size ( $td );
    @mcrypt_generic_init ( $td, $key, $iv );
    $decrypted = mdecrypt_generic ( $td, $encrypted );
    mcrypt_generic_deinit ( $td );
    mcrypt_module_close ( $td );
    $y = $this->pkcs5_unpad ( $decrypted );
    return $y;
  }
   
  function pkcs5_pad($text, $blocksize) {
    $pad = $blocksize - (strlen ( $text ) % $blocksize);
    return $text . str_repeat ( chr ( $pad ), $pad );
  }
   
  function pkcs5_unpad($text) {
    $pad = ord ( $text {strlen ( $text ) - 1} );
    if ($pad > strlen ( $text )) {
      return false;
    }
    if (strspn ( $text, chr ( $pad ), strlen ( $text ) - $pad ) != $pad) {
      return false;
    }
    return substr ( $text, 0, - 1 * $pad );
  }
   
  function PaddingPKCS7($data) {
    $block_size = mcrypt_get_block_size ( MCRYPT_3DES, MCRYPT_MODE_CBC );
    $padding_char = $block_size - (strlen ( $data ) % $block_size);
    $data .= str_repeat ( chr ( $padding_char ), $padding_char );
    return $data;
  }
}

$a=new Mycrypt3des();
$b=$a->encrypt(0xBE5A952F81F0F138557A2A54A8B0CD5C);
var_dump($b);

?>
这段运行出来不对
回复
相关推荐
发帖
PHP
创建于2008-08-27

1.9w+

社区成员

“超文本预处理器”,是在服务器端执行的脚本语言,尤其适用于Web开发并可嵌入HTML中。PHP语法利用了C、Java和Perl,该语言的主要目标是允许web开发人员快速编写动态网页。
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2015-11-25 10:17
社区公告
暂无公告