jsp页面布局,打印问题,求解!

wushixt java工程师  2015-11-30 01:33:53

我在页面做出这个效果,但是用打印机打印出来的效果却是二维码在文字下面,请问各位大神这该怎么改,
页面代码如下:
<input name="b_print" type="button" class="ipt"  onClick="printdiv('cardstyle');" value="打印 ">

<div id="div_print">

<div id="cardstyle" >


<div id="address" class="divbox" >

<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Production Date: 10/30/2015 </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Naterial Code : 20401100000 </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Parts Name : Coil </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Model Name: KK04 </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;"> Qty : 2000Pcs </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Supplier Code : 123456789 </h3>
<h3 style="border:none;border-bottom:black solid 1px;font-size:10px;width:150px;">Lot No : 2015-001 </h3>


</div>
<div id="map" >
<img alt="Sample map" src="X220003200.jpg" width="120" height="120" /> </div>

</div>
...全文
147 点赞 收藏 5
写回复
5 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
wushixt 2015-12-03
引用 2 楼 wangwei2043869 的回复:
有打印预览吗,跟着打印预览调代码,应该是纸张的宽度不够
我没有做预览。。。。
回复
兔子托尼啊 2015-12-03
是在不行转成图片。你打印图片 html 转图片
回复
wade05 2015-11-30
有打印预览吗,跟着打印预览调代码,应该是纸张的宽度不够
回复
是不是宽度的问题呢?你把这三个div都加上宽度限制试一下
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
创建于2007-09-28

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2015-11-30 01:33
社区公告
暂无公告