RSA公钥解密结果前面出现神秘符号

斯塔克 Android开发  2015-12-16 09:37:47
【是在找不到发到哪个版块,想着跟java有关,而且这里水深大神多,就发这了,还请版主手下留情】
是这样的,请客官听我细细道来...
喝口水先,呼~~~~~呼~~~~~~~好烫啊,先放一放...
我是做android的,因为个web端的交互中,有些敏感数据需要加密才能使用,然而我也是第一次接触,所以遇到了一些问题,还请大家给帮忙瞧瞧
下面这一串是RSA加密过后的密文
String str="Qw16MiIozn1azOfNHM6N9JOm+Q3kEBd1+RUQ+Y5L4MOl4wtsXqYEj8Bw/9eYBKqwhIe1hkL19qiXEKGlpQ8/D6eImgIpu1OKg7XYne6UtD2ck6A5xrNM0jNXJaukDhfVtkYm9wfYfz7fFgCP6YQPMG3k42SbeDlv+qpc7d6l0W0=";

========================
下面是接口给我的公钥
String RSA_PUBLIC_KEY="MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCeNXlKz6QjWQ1APVPTjxvZuoOYeUz/SPAs5UrVv4E+qO4H7a06X+222Y6AzpG1ag0DsapeMAb10rChVvLbippkdvMdF6zIJM3LZ2wNP6BVsvrsn+7SYOFeCtMtU6PfZlz0iVbMvyHyVTyq4aQ+OgnkerHU4MwmKBTmJ6megv9OvQIDAQAB";

...全文
403 点赞 收藏 11
写回复
11 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
斯塔克 2015-12-16
引用 9 楼 shijing266 的回复:
[quote=引用 8 楼 s706335465 的回复:] [quote=引用 7 楼 shijing266 的回复:] 这么多,我连入口都没找到..... 我觉得应该是编码的问题
入口你肯定没找到啊,因为这上面根本没入口好吗,我都说明是工具类了 上面的方法都写的是public static的[/quote] 别激动,我的意思是你调用的工具类的顺序 ,或者你调用了哪个方法[/quote] 版主大大别误会,我没有激动~非常感谢你关注我的问题,我贴上main方法
public static void main(String[] args) {
		System.out.println("hello");
		String RSA_PUBLIC_KEY="MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCeNXlKz6QjWQ1APVPTjxvZuoOYeUz/SPAs5UrVv4E+qO4H7a06X+222Y6AzpG1ag0DsapeMAb10rChVvLbippkdvMdF6zIJM3LZ2wNP6BVsvrsn+7SYOFeCtMtU6PfZlz0iVbMvyHyVTyq4aQ+OgnkerHU4MwmKBTmJ6megv9OvQIDAQAB";
		String aa;
		try {
			aa = RSAUtil.decryptByPublicKey("Qw16MiIozn1azOfNHM6N9JOm+Q3kEBd1+RUQ+Y5L4MOl4wtsXqYEj8Bw/9eYBKqwhIe1hkL19qiXEKGlpQ8/D6eImgIpu1OKg7XYne6UtD2ck6A5xrNM0jNXJaukDhfVtkYm9wfYfz7fFgCP6YQPMG3k42SbeDlv+qpc7d6l0W0=",
							RSA_PUBLIC_KEY);
			System.out.println(aa);
		} catch (Exception e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
回复
斯塔克 2015-12-16
引用 7 楼 shijing266 的回复:
这么多,我连入口都没找到..... 我觉得应该是编码的问题
入口你肯定没找到啊,因为这上面根本没入口好吗,我都说明是工具类了 上面的方法都写的是public static的
回复
引用 8 楼 s706335465 的回复:
[quote=引用 7 楼 shijing266 的回复:] 这么多,我连入口都没找到..... 我觉得应该是编码的问题
入口你肯定没找到啊,因为这上面根本没入口好吗,我都说明是工具类了 上面的方法都写的是public static的[/quote] 别激动,我的意思是你调用的工具类的顺序 ,或者你调用了哪个方法
回复
这么多,我连入口都没找到..... 我觉得应该是编码的问题
回复
斯塔克 2015-12-16
引用 4 楼 duhengxiao 的回复:
可以用的吧? 只不过你的workspace的编码不支持显示,所以就用这个符号代替了吧、。?我之前遇到过,只不过没有你这个长。。,,
啥意思大哥,你咋解决的
回复
斯塔克 2015-12-16
顺便说一下我的研究成果~当然只是很浅显的,希望对大家研究这个问题有帮助:
return cipher.doFinal(data);

java和android运行的结果不同之处就在于,在执行上面的结果时,android返回的结果前面多了很多“-1”的内容
回复
蓝鲸人 2015-12-16
可以用的吧? 只不过你的workspace的编码不支持显示,所以就用这个符号代替了吧、。?我之前遇到过,只不过没有你这个长。。,,
回复
斯塔克 2015-12-16
异常在这里描述:
相同的代码,一模一样!
用java解密出来的密文是:1bbd886460827015e5d605ed44252251
然而用android解密出来是:
前面多了一串奇怪的乱码,不知道为啥,研究一天了,求大神指教!
鞠躬!再鞠躬!三鞠躬!敬礼!!!!!!!!!
飞吻~么么哒
回复
斯塔克 2015-12-16
这个也是:
package csst.com.p2p.util;

import java.io.IOException;

import android.util.Base64;/**
 * 编码
 */
public class Coder {

  /** 编码:UTF-8 */
  protected static final String CHARSET_UTF8 = "UTF-8";

  /** 算法:MD5 */
  protected static final String ALGORITHM_MD5 = "MD5";

  /** 算法:RSA */
  protected static final String ALGORITHM_RSA = "RSA";

  /** 算法:SHA */
  protected static final String ALGORITHM_SHA = "SHA";

  /**
   * MAC算法可选以下多种算法
   * 
   * <pre>
   * HmacMD5 
   * HmacSHA1 
   * HmacSHA256 
   * HmacSHA384 
   * HmacSHA512
   * </pre>
   */
  protected enum HmacAlgorithm {
    /** HmacMD5 */
    HMAC_MD5("HmacMD5"),
    /** HmacSHA1 */
    HMAC_SHA1("HmacSHA1"),
    /** HmacSHA256 */
    HMAC_SHA256("HmacSHA256"),
    /** HmacSHA384 */
    HMAC_SHA384("HmacSHA384"),
    /** HmacSHA512 */
    HMAC_SHA512("HmacSHA512");

    private String algorithm;

    private HmacAlgorithm(String algorithm) {
      this.algorithm = algorithm;
    }

    public String getAlgorithm() {
      return this.algorithm;
    }

    public void setAlgorithm(String algorithm) {
      this.algorithm = algorithm;
    }
  }

  /**
   * BASE64解码
   * 
   * @param key
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static byte[] decoderBASE64(String key) throws IOException {
    return Base64.decode(key,Base64.NO_PADDING);//decodeBase64(key);
  }

  /**
   * BASE64编码
   * 
   * @param key
   * @return
   */
  public static String encoderBASE64(byte[] key) {
    return Base64.encodeToString(key,Base64.NO_PADDING);//.encodeBase64String(key);
  }

  /**
   * ASCII码转BCD码
   * 
   */
  public static byte[] ASCII2BCD(byte[] ascii, int asc_len) {
    byte[] bcd = new byte[asc_len / 2];
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < (asc_len + 1) / 2; i++) {
      bcd[i] = asc2bcd(ascii[j++]);
      bcd[i] = (byte) (((j >= asc_len) ? 0x00 : asc2bcd(ascii[j++])) + (bcd[i] << 4));
    }
    return bcd;
  }

  public static byte asc2bcd(byte asc) {
    byte bcd;

    if ((asc >= '0') && (asc <= '9'))
      bcd = (byte) (asc - '0');
    else if ((asc >= 'A') && (asc <= 'F'))
      bcd = (byte) (asc - 'A' + 10);
    else if ((asc >= 'a') && (asc <= 'f'))
      bcd = (byte) (asc - 'a' + 10);
    else
      bcd = (byte) (asc - 48);
    return bcd;
  }

  /**
   * BCD转字符串
   */
  public static String bcd2Str(byte[] bytes) {
    char temp[] = new char[bytes.length * 2], val;

    for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
      val = (char) (((bytes[i] & 0xf0) >> 4) & 0x0f);
      temp[i * 2] = (char) (val > 9 ? val + 'A' - 10 : val + '0');

      val = (char) (bytes[i] & 0x0f);
      temp[i * 2 + 1] = (char) (val > 9 ? val + 'A' - 10 : val + '0');
    }
    return new String(temp);
  }

  /**
   * 拆分字符串
   */
  public static String[] splitString(String string, int len) {
    int x = string.length() / len;
    int y = string.length() % len;
    int z = 0;
    if (y != 0) {
      z = 1;
    }
    String[] strings = new String[x + z];
    String str = "";
    for (int i = 0; i < x + z; i++) {
      if (i == x + z - 1 && y != 0) {
        str = string.substring(i * len, i * len + y);
      } else {
        str = string.substring(i * len, i * len + len);
      }
      strings[i] = str;
    }
    return strings;
  }

  /**
   * 拆分数组
   */
  public static byte[][] splitArray(byte[] data, int len) {
    int x = data.length / len;
    int y = data.length % len;
    int z = 0;
    if (y != 0) {
      z = 1;
    }
    byte[][] arrays = new byte[x + z][];
    byte[] arr;
    for (int i = 0; i < x + z; i++) {
      arr = new byte[len];
      if (i == x + z - 1 && y != 0) {
        System.arraycopy(data, i * len, arr, 0, y);
      } else {
        System.arraycopy(data, i * len, arr, 0, len);
      }
      arrays[i] = arr;
    }
    return arrays;
  }

}
回复
斯塔克 2015-12-16
接着说: 这个是RSAUtil.java(加密解密的工具类)
package csst.com.p2p.util;

import java.io.IOException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.Key;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.PublicKey;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;


/**
 * RSA算法工具类
 */
public class RSAUtil extends Coder {

  /**
   * 私钥解密
   * 
   * @param data
   *      BASE64编码后的待解密字符串
   * @param privateKey
   *      BASE64编码后的私钥
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String decryptByPrivateKey(String data, String privateKey) throws Exception {
    byte[] dataByte = decoderBASE64(data);
    byte[] decryptByte = decryptByPrivateKey(dataByte, privateKey);

    dataByte = null;

    return new String(decryptByte);
  }

  /**
   * 公钥解密
   * 
   * @param data
   *      BASE64编码后的待解密字符串
   * @param publicKey
   *      BASE64编码后的公钥
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String decryptByPublicKey(String data, String publicKey) throws Exception {
    byte[] dataByte = decoderBASE64(data);
    byte[] decryptByte = decryptByPublicKey(dataByte, publicKey);

    dataByte = null;

    return new String(decryptByte);
  }

  /**
   * 私钥加密
   * 
   * @param data
   *      待加密字符串
   * @param privateKey
   *      BASE64编码后的私钥
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String encryptByPrivateKey(String data, String privateKey) throws Exception {
    byte[] dataByte = data.getBytes();
    byte[] encryptByte = encryptByPrivateKey(dataByte, privateKey);

    dataByte = null;

    return encoderBASE64(encryptByte);
  }

  /**
   * 公钥加密
   * 
   * @param data
   *      待加密字符串
   * @param publicKey
   *      BASE64编码后的公钥
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String encryptByPublicKey(String data, String publicKey) throws Exception {
    byte[] dataByte = data.getBytes();
    byte[] encryptByte = encryptByPublicKey(dataByte, publicKey);

    dataByte = null;

    return encoderBASE64(encryptByte);
  }

  /**
   * 解密<br>
   * 用私钥解密
   * 
   * @param data 待解密数据
   * @param key
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static byte[] decryptByPrivateKey(byte[] data, String key) throws Exception {
    // 取得私钥
    PrivateKey privateKey = getPrivateKey(key);

    return decrypt(data, privateKey);
  }

  /**
   * 解密<br>
   * 用公钥解密
   * 
   * @param data 待解密数据
   * @param key
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static byte[] decryptByPublicKey(byte[] data, String key) throws Exception {
    // 取得公钥
    PublicKey publicKey = getPublicKey(key);

    return decrypt(data, publicKey);
  }

  /**
   * 加密<br>
   * 用公钥加密
   * 
   * @param data 待加密数据
   * @param key
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static byte[] encryptByPublicKey(byte[] data, String key) throws Exception {
    // 取得公钥
    PublicKey publicKey = getPublicKey(key);

    return encrypt(data, publicKey);
  }

  /**	
   * 加密<br>
   * 用私钥加密
   * 	
   * @param data 待加密数据
   * @param key
   * @return
   * @throws Exception 
   */	
  public static byte[] encryptByPrivateKey(byte[] data, String key) throws Exception {
    // 取得私钥
    PrivateKey privateKey = getPrivateKey(key);
    
    return encrypt(data, privateKey);
  }

  /**
   * 解密
   * 
   * @param data 待解密数据
   * @param key Key对象
   * @return
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws NoSuchPaddingException
   * @throws InvalidKeyException
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   */
  private static byte[] decrypt(byte[] data, Key key) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
      InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    // 对数据解密
    Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm());
    cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);

    return cipher.doFinal(data);
  }

  /**
   * 加密
   * 
   * @param data 待加密数据
   * @param key Key对象
   * @return
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @throws NoSuchPaddingException
   * @throws InvalidKeyException
   * @throws IllegalBlockSizeException
   * @throws BadPaddingException
   */
  private static byte[] encrypt(byte[] data, Key key) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
      InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    // 对数据加密
    Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm());
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);

    return cipher.doFinal(data);
  }

  /**
   * 获取PrivateKey对象
   * 
   * @param privateKey
   *      BASE64编码后的私钥
   * @return PrivateKey
   * @throws Exception 
   */
  private static PrivateKey getPrivateKey(String privateKey) throws Exception {
    // 对密钥解码
    byte[] keyBytes = decoderBASE64(privateKey);
    // 取得私钥
    PKCS8EncodedKeySpec pkcs8KeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes);

    return keyFactory.generatePrivate(pkcs8KeySpec);
  }

  /**
   * 获取PublicKey对象
   * 
   * @param publicKey
   *      BASE64编码后的公钥
   * @return PublicKey
   * @throws Exception 
   */
  private static PublicKey getPublicKey(String publicKey) throws Exception {
    // 对公钥解密
    byte[] keyBytes = decoderBASE64(publicKey);
    // 取得公钥
    X509EncodedKeySpec x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec(keyBytes);

    return keyFactory.generatePublic(x509KeySpec);
  }

  /**
   * 取得私钥,并用BASE64编码转成字符串
   * 
   * @param keyMap
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String getPrivateKey(Map<String, Object> keyMap) throws Exception {
    Key key = (Key) keyMap.get(PRIVATE_KEY);

    return encoderBASE64(key.getEncoded());
  }

  /**
   * 取得公钥,并用BASE64编码转成字符串
   * 
   * @param keyMap
   * @return
   * @throws Exception 
   */
  public static String getPublicKey(Map<String, Object> keyMap) throws Exception {
    Key key = (Key) keyMap.get(PUBLIC_KEY);

    return encoderBASE64(key.getEncoded());
  }

  /**
   * 初始化密钥
   * 
   * @throws NoSuchAlgorithmException
   * @return keyMap
   */
  public static HashMap<String, Object> initKey() throws NoSuchAlgorithmException {

    KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance(ALGORITHM_RSA);
    keyPairGen.initialize(KEY_SIZE);
    // 密钥对
    KeyPair keyPair = keyPairGen.generateKeyPair();
    // 公钥
    RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
    // 私钥
    RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();

    HashMap<String, Object> map = new HashMap<String, Object>(2);
    map.put(PUBLIC_KEY, publicKey);
    map.put(PRIVATE_KEY, privateKey);

    return map;
  }

  private static int KEY_SIZE = 1024;

  private static final String PUBLIC_KEY = "RSAPublicKey";

  private static final String PRIVATE_KEY = "RSAPrivateKey";

  private static KeyFactory keyFactory = null;

  static {
    // keyFactory初始化
    try {
      keyFactory = KeyFactory.getInstance(ALGORITHM_RSA);
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      System.err.println("rsa keyFactory 初始化失败");
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
回复
斯塔克 2015-12-16
别人帮我找到了解决方法,如下: 重新声明变量
private static String RSAC = "RSA/ECB/PKCS1Padding";
这种地方改掉
Cipher cipher = Cipher.getInstance(RSAC);
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
创建于2007-09-28

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2015-12-16 09:37
社区公告
暂无公告