jieao111 2016年07月09日
请教个正则表达式的问题
std::string getregex(std::string tmptxt)
{
boost::smatch mat;
const char* pattern ="《(.*?)》";
boost::regex ip_regex(pattern);
boost::regex_search(tmptxt, mat, ip_regex);
cout<<mat.size();
for (size_t i = 0; i < mat.size(); ++i)
{
std::cout << "dd"<<mat[i] << std::endl;
}
//cout<<r;
boost::sregex_iterator it(tmptxt.begin(), tmptxt.end(), ip_regex);
boost::sregex_iterator end;
for (; it != end; ++it) {
std::cout << it->str() << "\n";
}
return "";
}
int main()
{
std::string ti="《欢乐颂》里的每个姑娘其实都是你 关雎尔好人难做不《欢乐颂》完结 扒一扒22楼女>神们的手机-科技频道-.九个《欢乐颂》经典语录,女孩子们最好看看!-搜狐";
std::string desc="和其他都市女性剧不同,《欢乐颂》中五个女性形象完全打破了欢乐颂剧照";
getregex(ti);
return 0;
}


很奇怪,这两个输出不一样regex_search和sregex_iterator,,为什么regex_search会少一个结果。。。还有一个问题,我想提取出不包含《》的结果,该怎么写
...全文
92 点赞 收藏 1
写回复
1 条回复

还没有回复,快来抢沙发~

发动态
发帖子
C++ 语言
创建于2007-09-28

3.1w+

社区成员

24.8w+

社区内容

C++ 语言相关问题讨论,技术干货分享
社区公告
暂无公告