MFC RICHedit 控件怎么设置里面的字体样式 颜色等

YiRanMengJiangHu 2017-03-31 02:10:51
我想做个写信的东西,用的RichEdit控件,怎么完成控件上面的那些"粗体、斜体、下划线、添加图片、连接等等"功能。
...全文
491 点赞 收藏 9
写回复
9 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
woshilidandan_l 2017-11-24
} CRichEditCtrl* m_cRichEdit1 = (CRichEditCtrl*)GetDlgItem(IDC_RICHEDIT22);//获取该控件的指针 //m_cRichEdit->SetWindowText();//设定要显示的内容 CHARFORMAT2 cFmt1; ZeroMemory(&cFmt1, sizeof(CHARFORMAT2)); cFmt1.cbSize = sizeof(CHARFORMAT2); cFmt1.crTextColor = RGB(255,0,0);//颜色设置为红色 cFmt1.dwEffects = 0; cFmt1.dwMask = CFM_COLOR; m_cRichEdit1->SetSel(start,,end);//选取指定字符 m_cRichEdit1->SetSelectionCharFormat(cFmt1);//设置颜色
回复
YiRanMengJiangHu 2017-04-01
引用 6 楼 paschen 的回复:
http://blog.csdn.net/chenlycly/article/details/9193117

大哥,我的意思是在界面上用什么来做。就那些选择项
回复
paschen 2017-04-01
引用 7 楼 YiRanMengJiangHu 的回复:
[quote=引用 6 楼 paschen 的回复:] http://blog.csdn.net/chenlycly/article/details/9193117
大哥,我的意思是在界面上用什么来做。就那些选择项[/quote] MfcColorButton
回复
YiRanMengJiangHu 2017-03-31
引用 4 楼 paschen 的回复:
粗体、斜体、下划线 都是设置字体属性 http://www.cnblogs.com/qq78292959/archive/2011/08/30/2160056.html 链接后半部分都有具体代码
还有个问题就是 比如要选择字体 或者字体颜色。应该用什么来弄。
回复
paschen 2017-03-31
粗体、斜体、下划线 都是设置字体属性 http://www.cnblogs.com/qq78292959/archive/2011/08/30/2160056.html 链接后半部分都有具体代码
回复
YiRanMengJiangHu 2017-03-31
引用 1 楼 zgl7903 的回复:
CRichEditCtrl::SetSelectionCharFormat
看不懂
回复
YiRanMengJiangHu 2017-03-31
no people?
回复
相关推荐
发帖
界面
创建于2007-09-28

1.5w+

社区成员

VC/MFC 界面
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2017-03-31 02:10
社区公告
暂无公告