SQL问题

chuting1 2017-07-20 09:35:45
两表
A表:
id bh name
1 101 cc
2 102 dd

A表bh唯一

B表:
id bh name
1 101
2 101
3 102


如何更新B表数据name,使结果为
id bh name
1 101 cc
2 101 cc
3 102 dd

我用update B表 set name=(select a.namefrom A表 a,B表 b where a.bh=b.bh),报错了,哪里错了?
...全文
264 点赞 收藏 3
写回复
3 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
sycateye 2017-07-21
update C set C.name=A.name from B as C left join A on B. bh=A.bh
回复
chuting1 2017-07-20
数据库为MYSQL 4.0
回复
小噤 2017-07-20
没有4.0的版本.
我现在这个版本可以(5.5.33a-MariaDB-log)
不考虑效率不效率.我不懂这个.
update b set b.`name`=(select `name` from a where a.bh=b.bh)

回复
相关推荐
发帖
VB基础类
创建于2007-09-28

7489

社区成员

VB 基础类
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2017-07-20 09:35
社区公告
暂无公告