public static String getXml(byte[] abytes)

Coodi144 2017-11-09 11:03:38
public static String getXml(byte[] abytes)
{
if ((abytes == null) || (abytes.length <= 0))
return null;
byte[] ftemp = new byte[abytes.length];
for (int i = 0; i < ftemp.length; i++) {
ftemp[i] = ((byte)(abytes[i] ^ 0xFFFFFFFF));
}
EncodeBase64 fdecoder = new EncodeBase64();
String result = null;
try
{
result = new String(EncodeBase64.decode(new String(ftemp)), "UTF-8");
}
catch (Exception ex)
{
result = null;
}
return result;
...全文
525 2 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
2 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
Coodi144 2017-11-15
引用 1 楼 qq646748739 的回复:
怎么转换呢
  • 打赏
  • 举报
回复
碧水幽幽泉 2017-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
相关推荐
发帖
汇编语言
加入

2.1w+

社区成员

汇编语言(Assembly Language)是任何一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其他可编程器件的低级语言,亦称为符号语言。
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2017-11-09 11:03
社区公告
暂无公告