PHP微信开发--推送消息给企业微信给用户不成功

xufangming530 2017-11-11 01:23:00

<?php
function https_request($url,$data = null){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
if (!empty($data)){
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
}
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$output = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $output;
}

$access_token = "Qd0VjM_20qRBibX6I8OnNyt93jv-_ynotoOAYr1mLkN7QgzlfeM-l-NQxpIweDGzwsGM0nz58kQzYLGyBbWPcDjssm";


$data= '{
"touser" : "XuFangMing",


"msgtype" : "text",
"agentid" : 1000002,
"text" : {
"content" :"456"
},

}';

$json_data=json_encode($data);

$url = " https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access_token=".$access_token;
$res=https_request($url,urldecode($json_data));//请求开始
$res=json_decode($res,true);if($res['errcode']==0 && $res['errcode']=="ok"){
echo "发送成功!";
}

?>
执行了这个 php页面后,一点反映都没有,相对应的微应用户也收不到任何信息,php页面也收不到任何信息,不知哪写错了,用echo $res['errcode'] ;没任何反映
...全文
200 回复 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
相关推荐
发帖
微信开发
加入

2865

社区成员

微信开发即微信公众平台开发,将企业信息、服务、活动等内容通过微信网页的方式进行表现,通过二次开发可以将公众账号由一个媒体型营销工具转化成提供服务的产品。
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2017-11-11 01:23
社区公告
暂无公告