js,下面这段js为什么调不出来?

聊客 2018-03-23 04:50:16
$(function (){
var ndw = $("<div></div>");
ndw.addClass("w");
var ndgg = $("<div></div>");
ndgg.addClass("gg");
var ggm11 = document.createElement("script");
ggm11.type = "text/javascript";
ggm11.src = "//ss1.xxx.cn/1.js";
ndgg.html(ggm11);
ndgg.appendTo(ndw);
$('div.w-header').before(ndw);


var ndgw = $("<div></div>");
ndgw.addClass("gg");
var ggm = document.createElement("script");
ggm.type = "text/javascript";
ggm.src = "//ss1.xxx.cn/2.js";
ndgw.html(ggm);
$('div.w-header').after(ndgw);
});
上面,第一段js可以调出来,第二段怎么就不成功呢?哪里有问题?
...全文
455 4 打赏 收藏 举报
写回复
4 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
聊客 2018-03-25
  • 打赏
  • 举报
回复
还有人帮忙没?咋回事?
聊客 2018-03-23
  • 打赏
  • 举报
回复
改了更不行哦。
天际的海浪 2018-03-23
  • 打赏
  • 举报
回复
ndgw.html(ggm); 改成 ndgw.append(ggm);
聊客 2018-03-23
  • 打赏
  • 举报
回复
没有人回复,表示很郁闷。
相关推荐
发帖
JavaScript

8.7w+

社区成员

Web 开发 JavaScript
社区管理员
  • JavaScript
  • 无·法
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2018-03-23 04:50
社区公告
暂无公告