qq_22820491 2018-03-28 10:10:50
如题
$("button#a14").on("click",function(){
var b= $("p#text").text()

c=b.split("")
var c;
var d=[];
var f="";
var v='';


for(var i=0;i<c.length;i++){
if(c[i]!="+"&&c[i]!="="&&c[i]!="-"){
f+=c[i]
}


else{
d.push(f)
d.push(c[i])
f=''
}


}

v=Number(d[0])
var e;
for( e=1;e<d.length;e++){
switch (d[e]){
case '+':
v+=Number(d[e+1]);
break;
case "-":
v-=Number(d[e+1]);
break;
}
}
$("p#text").text(v)
}) 触发事件的时候为什么显示的是NaN,
...全文
220 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
天际的海浪 2018-03-29
  • 打赏
  • 举报
回复
最后一个f没有添加到d数组里 for(var i=0;i<c.length;i++){ if(c[i]!="+"&&c[i]!="="&&c[i]!="-"){ f+=c[i] } else{ d.push(f) d.push(c[i]) f='' } } d.push(f) v=Number(d[0]) var e; for( e=1;e<d.length;e++){ switch (d[e]){ case '+': v+=Number(d[e+1]); break; case "-": v-=Number(d[e+1]); break; } } $("p#text").text(v) })

87,841

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Web 开发 JavaScript
社区管理员
  • JavaScript
  • 无·法
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧