System.Data二进制类型.SqlClient.SqlException:“将截断字符串或二进制数据。 语句已终止。” [问题点数:50分]

Bbs1
本版专家分:0
结帖率 75%
Bbs12
本版专家分:468057
Blank
进士 2018年总版新获得的技术专家分排名前十
2017年 总版技术专家分年内排行榜第十
2013年 总版技术专家分年内排行榜第八
Blank
铜牌 2018年12月 总版技术专家分月排行榜第三
2018年11月 总版技术专家分月排行榜第三
2017年2月 总版技术专家分月排行榜第三
Blank
红花 2019年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
Blank
黄花 2019年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2019年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2012年2月 多媒体/设计/Flash/Silverlight 开发大版内专家分月排行榜第二
Bbs12
本版专家分:468057
Blank
进士 2018年总版新获得的技术专家分排名前十
2017年 总版技术专家分年内排行榜第十
2013年 总版技术专家分年内排行榜第八
Blank
铜牌 2018年12月 总版技术专家分月排行榜第三
2018年11月 总版技术专家分月排行榜第三
2017年2月 总版技术专家分月排行榜第三
Blank
红花 2019年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
Blank
黄花 2019年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2019年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2012年2月 多媒体/设计/Flash/Silverlight 开发大版内专家分月排行榜第二
Bbs12
本版专家分:468057
Blank
进士 2018年总版新获得的技术专家分排名前十
2017年 总版技术专家分年内排行榜第十
2013年 总版技术专家分年内排行榜第八
Blank
铜牌 2018年12月 总版技术专家分月排行榜第三
2018年11月 总版技术专家分月排行榜第三
2017年2月 总版技术专家分月排行榜第三
Blank
红花 2019年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2018年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2017年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年10月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
2016年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第一
Blank
黄花 2019年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2019年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年8月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2018年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年7月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2017年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年9月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年6月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年3月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2016年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年12月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年2月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2015年1月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年11月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年5月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2014年4月 .NET技术大版内专家分月排行榜第二
2012年2月 多媒体/设计/Flash/Silverlight 开发大版内专家分月排行榜第二
Bbs1
本版专家分:10
Bbs1
本版专家分:0
Bbs7
本版专家分:12189
Blank
黄花 2006年6月 PowerBuilder大版内专家分月排行榜第二
2006年5月 PowerBuilder大版内专家分月排行榜第二
Blank
蓝花 2006年7月 PowerBuilder大版内专家分月排行榜第三
Bbs1
本版专家分:0
Bbs1
本版专家分:0
Bbs2
本版专家分:443
Bbs1
本版专家分:0
Bbs1
本版专家分:0
Bbs1
本版专家分:0
Bbs7
本版专家分:24951
Bbs5
本版专家分:3552
Sql Server 将截断字符串二进制数据
今天在创建<em>数据</em>库表的时候,出现了这个问题rn消息 8152,级别 16,状态 14,第 1 行 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>. <em>语句</em>已<em>终止</em>.(好悲伤呀)rn原来是因为我表中有一个记录的varchar(50)这个长度设置的小了。rn建议:如果字段较长不好控制,可以设置varchar(max)试一试
C# ”将截断字符串二进制数据“问题
【前言】nn  嗯~ 今天在优化这个机房的时候出现了这个“将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>”的问题,秉着一个认真刻苦学习的态度,我选择去百度。看看这个问题到底是怎么回事。nn【出现原因】nn  出现这个问题主要原因是<em>数据</em>库的列的长度不能够满足需求,即所输入的内容比列的最大长度还要长。这个就是这个问题的原因。nn【解决方法】nn  这个问题的解决方法比上一篇博客的更加简单,它值是需要你去将<em>数据</em>库表中列的最...
“将截断字符串二进制数据”解决与数据库image类型理解
前几天做订餐,解决一堆bug之后提交<em>数据</em>怎么怎么都提交不上,提示<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。那么到底怎么回事呢? n搜索一把终于明白!原因在于<em>数据</em>的长度不符合才造成的。解决办法 n解决办法当然有多种,一是修改<em>数据</em>库字段大小; 二是加强<em>数据</em>强壮性,严格的输入判断。 n目前我的办法就是将<em>数据</em>库被<em>截断</em>字段增大至200,重新生成一波后问题解决。image<em>类型</em> n这个我们平时很少用到,因为一般情况下也不会做什么存
sqlserver 中二进制截断快速判断字段
第一篇文章,把我在做项目中遇到的<em>二进制</em><em>截断</em>问题的解决方式贡献出来,希望对大家有所帮助,废话不多说,下面直接贴效果,最后把代码奉上,已经封装为存储过程rn–创建测试表,简单旗舰,表结构非常简单,但是工作中的表字段非常多,如果写表的时候报<em>二进制</em><em>截断</em>的错误,是一件让人很恼火的事情,特别是系统上线初期,寻找起来很痛苦,楼主是个懒人,出此主意rnif object_id(‘tempdb…#tmp’) is no...
数据库加密解密,SQLServerException:将截断字符串二进制数据的解决方法:
在做冬奥组委项目中,甲方要求加密<em>数据</em>库明文信息,在执行中因为<em>数据</em>中有异常信息,如大字体<em>数据</em>,造成上面的问题nn nn nn nn主要原因就是你增加的<em>数据</em>字段长度超过<em>数据</em>库中字段所定义长度,去查看一下自己<em>数据</em>库中的字段的长度,一般是误写出来的,查看一下自己<em>数据</em>库中需要自己设置字段<em>类型</em>长度的nn字段,修改其字段长度为最大就可以了,Sql server 可以设置其为varchar(max)或者text类...
sql报错 将截断字符串二进制数据
<em>数据</em>库字段长度太少吧,看看是不是有的字段的<em>数据</em>长度超过了表中字段设置的长度
[Err] 22001 - [SQL Server]将截断字符串二进制数据
问题描述: <em>数据</em>库 插入<em>数据</em>时,报错nn[Err] 22001 - [SQL Server]将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。n01000 - [SQL Server]<em>语句</em>已<em>终止</em>。nnnn问题原因: 添加的<em>字符串</em>长度,超过设置的varchar长度nn问题处理: 减<em>字符串</em>长度 , 或 增 varchar长度...
用sql语句修改表字段出现将截断字符串二进制数据错误
n//加上一句,自动<em>截断</em>字符,OK了rnset ansi_warnings offrnalter table news alter column [description] varchar(8000)n
SQL错误:将截断字符串或者二进制数据
SQL在创建<em>数据</em>库存储<em>数据</em>时提示:将<em>截断</em><em>字符串</em>或者<em>二进制</em><em>数据</em>的错误问题解决:增大<em>数据</em>项的长度
SQLServerException: 将截断字符串二进制数据
错误信息提示: nn nnJava代码 nn nnError! [8152]System.Data.SqlClient.SqlException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。<em>语句</em>已<em>终止</em>。  nn nn原因:增加的<em>数据</em><em>类型</em>与<em>数据</em>库中字段所定义的不符。 nn解决方法:nn1、修改<em>数据</em>库字段大小;nn2、加强<em>数据</em>强壮性,严格的输入判断。 防止添加的信息<em>类型</em>或者长度与<em>数据</em>库表中字段所对应的<em>类型</em>不符合。...
Delphi在二进制文件头部加数据或删除数据
n今天想要在一个<em>二进制</em>文件头部加上一个特殊标志,在后续处理时又需要把该标志先移除。在网上搜了很久,没有很好的解决办法,最后想了个办法,用一个临时Stream来处理。上代码:rn rnconstrn EncFileHeader = '1234567890'; //特殊标志rnrnfunction EncryptFile(inFile, outFile: PChar; password: PCh...
请不要再说没有时间了
周一了…rnrn
截断字符串二进制数据
### Cause: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rnrnrn<em>数据</em>库字段长度问题,设置大些。。。
全智通A+——维修附单保存失败,提示:将截断字符串二进制数据
问题描述:维修附单保存失败,提示:将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。nnnn错误日志:nnnn问题原因:维修附单表中的客户名称长度与档案信息客户名称长度不一致。nnnnnn解决方案:nn/*维修附单表修改cust_name字段为100的长度 */nnnif exists(select * from syscolumns where id=(select id from dbo.sysobjects whe...
SqlException (0x80131904): 将截断字符串二进制数据
<em>数据</em>库的字段长度定义短了,提交的内容的长度超过了<em>数据</em>库的字段长度,导致提交的字符后面的被截掉。
关于错误:将截断字符串二进制数据
错误提示: n出错时的状态: n<em>数据</em>库中content字段为ntext<em>类型</em>, n存储的<em>数据</em>长度为7542, n存储的内容包括html标签在内的一篇文章;修正办法:字段<em>类型</em>改为nvarchar(MAX);帮助文档中相关说明: n但是仍不清楚原因。
润乾报表 填报表提交入库报错:将截断字符串二进制数据
填报表展现正常,提交入库时报错:将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>,具体报错如下图所示: n解决方案:n<em>数据</em>库中修改对应字段的长度n主要原因就是填报时增加的<em>数据</em>字段长度超过<em>数据</em>库中字段所定义长度,n首先去查看一下<em>数据</em>库中的字段的长度,一般是误写出来的居多,n然后查看一下自己<em>数据</em>库中需要自己设置字段<em>类型</em>长度的字段,n修改其字段长度为最大就可以了,Sql server 可以设置其为varchar(max)或者t...
截断字符串二进制数据. 语句终止.
我们网站服务器之前在北京,4号的时候转移到杭州去了.其他功能正常,在新的服务器上配置好后,就开始报错了.rn[img=http://e.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/2f738bd4b31c8701557d9822277f9e2f0608ff2f.jpg][/img]rn我用原来在北京的服务器的备份文件也是会报这个错误..应该不是代码和<em>数据</em>库的问题,我感觉应该是虚拟主机上的<em>数据</em>库配置问题吧???rnrn求高手指点.
[错误提示]将截断字符串二进制数据语句终止
在执行插入<em>数据</em>时产生这个错误,请问有谁遇到过这种错误?是什么原因呢?
急! 将截断字符串二进制数据语句终止
将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。<em>语句</em>已<em>终止</em>。rn怎么会这样啊?rn用http://localhost/cc/xfy/gllogin.aspx访问时可以的,rn但http://192.168.1.24/cc/xfy/gllogin.aspx这样就出现那个错误了,rn怎么触决啊?? rn
截断字符串二进制数据语句终止
[code=C#]protected void bt_tp1_Click(object sender, EventArgs e)rn rn //第一类,传参rn string id = null;rn string userip = null;rn DateTime dt = DateTime.Now;rn id = dt.ToString("yyyyMMddHH24mmss");//年月日时分秒rn //string dati = Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString();//(Calendar1.SelectedDates[0].ToString("yyyyMMdd"));rn //IPrn userip = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName())[0].ToString();//System.Net.Dns.GetHostAddresses(strHostName).GetValue(0).ToString();//Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR");rnrn using (DataClasses1DataContext data = new DataClasses1DataContext())rn rn network_attack table_na = new network_attack();rn table_na.流水号 = id;rn table_na.报案人 = txt_BARid.Text;rn table_na.报案时间 = dt;//Convert.ToDateTime(dati);//Convert.ToDateTime(str).ToString("yyyy-MM-dd");rn table_na.IP = userip;rn table_na.网络途径 = this.txt_tj1.Text;rn table_na.攻击源信息 = this.txt_yxx.Text;rn table_na.其他信息 = this.txt_ot.Text;rn table_na.攻击时间范围 = dt.ToString();rn table_na.攻击形式 = this.DropDownList_xs.Text;rn table_na.攻击工具 = this.txt_gj1.Text;rn table_na.事件描述 = this.txt_sm2.Text;rn table_na.状态 = "0";rnrn data.network_attack.InsertOnSubmit(table_na);rn data.SubmitChanges(); ////////////在这里出的错..rn rn [/code]
截断字符串二进制数据语句终止
sql2000里我设置了一个字段的<em>类型</em>大小为varchar(20),通过"企业管理器"往里面插了一个值test。报错:将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。然后我又通过"查询分析器" insert into Message(CustomerName)values('test') 还是报同样的错。我把字段的大小调到了100,还是不行。rnrn请问是怎么回事呢
Fiori应用里文本被截断的原因分析
In AG3/001, we create a new task based on type Z003:rnrn![clipboard1](https://user-images.githubusercontent.com/5669954/59328486-16f26e00-8d1f-11e9-9fcd-6e8b4392cd40.png)rnrnmaintain title and note ...
Sqlserver 导入数据时出现 String 或 binary 数据将被截断 错误
在使用SQLserver导入平面文件<em>数据</em>的过程中出现如下错误:rnrnrnrnrnrnrn标题: Microsoft SQL Server Management Studiorn------------------------------rnError inserting data into table. (Microsoft.SqlServer.Import.Wizard)rn---------
[即时问题解决]Log打印出现字符串截断
今天遇到一个十分诡异的问题情况是这样的:在Android应用开发中,我负责开发的naive模块需要在特定时刻向Java应用层通过JNI透传一个<em>字符串</em>,这个其实就是一个普通的XML文件,特点就是超大,大约有4000多bytes,在后期调试中发现一个问题:通过native代码的日志和Android应用层原生Log API打印的log都出现的<em>截断</em>现象,就是说xml不完整,当时第一个怀疑的原因就是<em>数据</em><em>截断</em>了
第 14 行 检测到行。由于可能丢失数据,正在终止架构更新。
n n n 解决方案:VS2015中,取消勾选即可nnnnnnn防止保存需要重新创建表的更改.pngnnn n nn
java的二进制的与和或
java的<em>二进制</em>的与和或njava的所有数字都是有符号的njava中做<em>二进制</em>运算很别扭 因为它不以<em>二进制</em>显示<em>数据</em>njava运算的时候全部是以补码进行的运算(不论是<em>二进制</em>运算还是普通的运算)n,但是最后显示出来的结果全是以原码的形式njava的与运算 --主要用于原<em>数据</em>与1相乘,获取指定位数的原<em>数据</em>n可以根据运算的最小位数截取<em>数据</em> 抛弃正负号获得单纯的<em>数据</em>n(与运算;如果参与运算的是 short 或...
语句已经终止,将截断字符串二进制数据
<em>语句</em>已经<em>终止</em>,将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>rn我搭建了个局域网的系统,以其中一个电脑为主机,<em>数据</em>库安装在那里,其他电脑访问时,rn在添加<em>数据</em>时,就会出现上诉问题,主机就不会,不知道为什么
求教 将截断字符串二进制数据语句终止.
今天在处理项目的时候出现了上述的话并且 报错信息为rn[code=C#]“/gougouoa”应用程序中的服务器错误。rn--------------------------------------------------------------------------------rnrn将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。 rn说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。 rnrn异常详细信息: System.Data.SqlClient.SqlException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。rnrn源错误: rnrnrn行 67: cmd.CommandText = strSql;rn行 68: cmd.Connection = conn;rn行 69: cmd.ExecuteNonQuery();rn行 70: //conn.Close(); rn行 71: //conn.Dispose(); rn rnrn源文件: d:\gougouoa\App_Code\WebService.cs 行: 69 rnrn堆栈跟踪: rnrnrn[SqlException (0x80131904): 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。]rn System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +98rn System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +82rn System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +346rn System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +3430rn System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) +273rn System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) +367rn System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +149rn WebService.ExcuteSql(String strSql) in d:\gougouoa\App_Code\WebService.cs:69rn guanli_guanlitree_qingjia.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) in d:\gougouoa\guanli\guanlitree\qingjia.aspx.cs:33rn System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +96rn System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +116rn System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +31rn System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +32rn System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +72rn System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3825rnrn rnrnrn--------------------------------------------------------------------------------rn版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:2.0.50727.1433; ASP.NET 版本:2.0.50727.1433 [/code]rn我在设置断点后发现输入TEXTBOX的<em>字符串</em>不能转换为SERTING 而是以下面这种形式出现 strsql=nullrn[code=SQL]insert into Absenteeisminfo(Name,Datetime,Date,Subject) values('System.Web.UI.WebControls.TextBox','System.Web.UI.WebControls.TextBox','System.Web.UI.WebControls.TextBox','System.Web.UI.WebControls.TextBox');[/code]rn请问各位老师要怎么写才能把TEXTBOX的书写文本变成STRING 然后输入到库内那?rn[code=C#]public partial class guanli_guanlitree_qingjia : System.Web.UI.Pagernrn //private string strSql = null;rn WebService webs = new WebService();rn protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)rn rnrn rn protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)rn rn Response.Redirect("~/guanli/guanlitree/qingjia.aspxd"); rn rn protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)rn rn if (Page.IsValid)rn rn string strName = this.tbName.Text;rn string strDatetime = this.tbDatetime.Text;rn string strDate = this.tbDate.Text;rn string strSubject = this.tbSubject.Text;rn string strSql = "insert into Absenteeisminfo(Name,Datetime,Date,Subject) values('" + tbName + "','" + tbDatetime + "','" + tbDate + "','" + tbSubject + "');";rn webs.ExcuteSql(strSql);rn Response.Redirect("~/guanli/guanlitree/kuanggong.aspx");rn rn rn[/code]上面是我书写的代码
MySQL 二进制读写语句
插入<em>语句</em> 用binary转换函数可将<em>字符串</em>转为<em>二进制</em>rninsert into mytable (id, bin) values(1, binary('abcdef'))rnrnrn查询<em>语句</em> 用cast进行<em>类型</em>转换rnselect id, cast(bin as char) as bintext from mytable
清除SQL Server数据库表中的右截断字符
      这里说的右<em>截断</em>字符,是指<em>类型</em>为char或varchar的字段中,最后一个双字节字符(如汉字)由于字段宽度不够被切断为只剩下1个字节的字符,这个字符会被显示为乱码。SQL Server 2000及更早的版本,碰到要保存的<em>字符串</em>长度大于字段长度时,会把<em>字符串</em>截成字段的长度再保存,这个过程会出现右<em>截断</em>字符。<em>数据</em>库升级到新版本后,这些右<em>截断</em>字符仍然存在,会妨碍<em>数据</em>导入/导出、BCP in/ou...
用ajax提交富文本,字符串截断的解决方法
使用百度的UEditor富文本插件用于前端富文本编辑,后端使用jsp,提交普通文本没有问题,后来发现在提交某些指定文本时,<em>数据</em>查回的<em>数据</em>出现不完整现象
“将截断字符串二进制数据”的错误提示
我在调用<em>数据</em>库时,出现如下错误信息:rn---------------------------rn将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。rn---------------------------rn(但不会影响程序的正常运行)rn请问,这是程序的问题呢,还是<em>数据</em>库构造的创建的问题?rn产生这种错误提示信息的原因有那些呢?rnrn请指教~rn
System.Data.SqlClient.SqlException: 将截断字符串二进制数据
我的<em>数据</em>库插入<em>字符串</em>写成如下,在ASP.NET中执行后,显示异常详细信息: System.Data.SqlClient.SqlException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。rnrn```string insertAdminInfo = string.Format("insert into Administrator (admin_ID,admin_name,admin_sex,admin_position,admin_psw,admin_tel,admin_office) values (0,'1','2','3','4','5','6')",int.Parse(this.txbadminIDAdd.Text),this.txbadminNameAdd.Text,this.drladminSex.SelectedValue,this.txbadminPos.Text,password,this.txbadminTel,this.txbadminOff.Text);rn rn```rn除了admin_sex 在<em>数据</em>库中是nvarchar(1),其它的<em>字符串</em>都是nvarchar(32),输入的<em>数据</em>都只有一个字符,保证没有超过范围,我感觉还是admin_sex这里出了问题,不知道怎么回事,我的这个插入<em>字符串</em>写的不对吗rn在<em>数据</em>库中直接写insert into Administrator (admin_ID,admin_name,admin_sex,admin_position,admin_psw,admin_tel,admin_office) values (10003,'张三','男','教授','12','1','99')是可以的,但是在C#中写了如上的操作<em>字符串</em>后就不行
SQLException:将截断字符串二进制数据
stmt.execute("insert into source(name) values('"+result[1]+"')");(result[]是一个String<em>类型</em>的数组)rn上面这句代码产生了下面的错误:rnjava.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.createException(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.getException(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processErrorToken(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processReplyToken(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSExecuteRequest.processReplyToken(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processReply(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerImplStatement.getNextResultType(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.commonTransitionToState(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.postImplExecute(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.commonExecute(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.executeInternal(Unknown Source)rn at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.execute(Unknown Source)rn at xinxin.csv.ReadCSV.main(ReadCSV.java:56)rn请高手指点,谢谢!
截断字符串二进制数据。"错误解决">"将截断字符串二进制数据。"错误解决
以下是我的一段代码,要实现图片文件上传到<em>数据</em>库,运行后保错“将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>”,请问如何解决   rnrnrn HttpPostedFile UpFile = UP_FILE.PostedFile; //HttpPostedFile对象,用于读取图象文件属性 rn   FileLength = UpFile.ContentLength; //记录文件长度 rn   Byte[] FileByteArray = new Byte[FileLength]; //图象文件临时储存Byte数组 rn   Stream StreamObject = UpFile.InputStream; //建立<em>数据</em>流对像 rn   //读取图象文件<em>数据</em>,FileByteArray为<em>数据</em>储存体,0为<em>数据</em>指针位置、FileLnegth为<em>数据</em>长度 rn   StreamObject.Read(FileByteArray,0,FileLength); rn   //建立SQL Server链接 rn   SqlConnection Con = new SqlConnection("Data Source=Localhost;Initial Catalog=Pic;User ID=sa;Pwd=;"); rn   String SqlCmd = "select * from pic"; rn DataSet ds = new DataSet();rn SqlDataAdapter MyComm = new SqlDataAdapter(SqlCmd,Con); rn SqlCommandBuilder mybuilder1=new SqlCommandBuilder(MyComm);rnrn //把表存入DataSetrn MyComm.Fill(ds,"pic"); rn DataRow p=ds.Tables["pic"].NewRow();rnrn p["ImageData"]=FileByteArray;rn p["ImageContentType"]=UpFile.ContentType;rn p["ImageSize"]=UpFile.ContentLength;rn ds.Tables["pic"].Rows.Add(p);rn MyComm.Update(ds.Tables["pic"].Select("","",DataViewRowState.Added));rnrn Con.Close();rn
sql 将截断字符串二进制数据
有一列为(NVARCHAR(max))想把纯数字的删掉 用ISNUMERIC()rn报错 :将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。 有啥好解决办法嗯?
截断字符串二进制数据"">"将截断字符串二进制数据"
有没有哪位高手知道用查询分析器出现 "将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>"是什么意思啊 ??急急急。。。。
“将截断字符串二进制数据。”的解决
目前每天从一个Excel中导入<em>数据</em>,方法是先把Excel导入<em>数据</em>库的一个临时表A,再从临时表的记录全部插入目标表B,最后删除临时表,之前都正常,今天在从A插入B时出现错误“将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。”,我估计应该是某个字段的长度超过了定义,rn但我的表友91个字段,不知道有没有办法能找到具体是哪个记录的长度超过了表定义?感谢大家!
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 将截断字符串二进制数据
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(SQLServerException.java:216)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(SQLServerStatement.java:1515)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:404)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:350)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:5696)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:1715)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:180)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:155)rn at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeUpdate(SQLServerPreparedStatement.java:314)rn at mf.util.Sql.dbhandle(Sql.java:45)rn at mf.loginandregister.user.addOne(user.java:213)rn at MFservlet.registerServlet.doPost(registerServlet.java:22)rn at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)rn at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)rn at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)rn at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)rn at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:230)rn at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175)rn at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)rn at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)rn at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)rn at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:261)rn at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:844)rn at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:581)rn at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447)rn at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)rn各位大侠帮帮忙!
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 将截断字符串二进制数据
已将将<em>数据</em>库里的<em>数据</em>长度改大了,为何还是要报“com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>”的错呀?rn[img=https://img-bbs.csdn.net/upload/201510/18/1445137392_850617.png][/img]rn[img=https://img-bbs.csdn.net/upload/201510/18/1445137536_479725.png][/img][img=https://img-bbs.csdn.net/upload/201510/18/1445137438_714575.png][/img]rn代码:rnrequest.setCharacterEncoding("gb2312");rnString sname=request.getParameter("sname").trim();;rnString sex=request.getParameter("sex").trim();rnString pw=request.getParameter("pw").trim();rnString birthday=request.getParameter("birthday").trim();rnString bid=request.getParameter("bid").trim();rnString optype=request.getParameter("optype").trim();rnString tell=request.getParameter("tell").trim();rnString address=request.getParameter("address").trim();rnConnection conn=exe_db.getConn();rntry rn Statement stmt=conn.createStatement();rnif(optype.equals("addnew"))rn String sid=request.getParameter("sid").trim();rn String sql= "insert into student(sid,sname,sex,password,birthday,bid,tell,address) " +rn"values('"+ sid+"','"+sname + "','" + sex + "','" +pw + "','" +birthday + "','"+bid + rn"','"+ tell + "','" + address +"')";rnstmt.executeUpdate(sql);rnSystem.out.print(sql);rnout.println(" ");rnout.println(" 学生信息已添加成功!");rncon.setAutoCommit(true);rnelsernString sid=(String)session.getAttribute("sid");rnString sql="update student set sname='"+sname+","+"sex="+sex+",password="rn+pw+",birthday="+birthday+",bid="+bid+",tell="+tell+",address="+address+"' where sid="+sid;rnstmt.executeUpdate(sql);rnout.println(" ");rnout.println(sid);rnout.println(" 学生信息已修改成功!");rnrnrn finally rnif (conn != null)rnconn.close();rnrnfinally rn if (con != null)rn con.close();rn
求助:将截断字符串二进制数据
如题rnrnsqlserver中有如下字段rnrnQ(字段名)rn01rn02rn03rn11rn12rn12rn14rn19rn总之都是这样的两位字符rnrn这个字段原先的<em>类型</em>是nvarchar(255) 我估计是从access倒过来的。rnrnselect * from mytable where len(Q)>2rnrn试过了,把所有len大于2的都删掉了rnrn然后准备重新定义字段rnrn使用rnrnalter table mytable alter column Q char(2) not nullrn总是提示我“将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>”rn我试过 rnalter table mytable alter column Q char(3) not nullrn也是同样的错误rnrn但是rnalter table mytable alter column Q char(4) not nullrnalter table mytable alter column Q nchar(2) not nullrn这两个就可以。rnrn请教高手,这是为什么啊?必须给它四个字符的长度吗?rn如果是必须用 char(4)好 还是 nchar(2)好??rnrnrn rnrn
错误:将截断字符串二进制数据
开发环境:rnC# 2008 WPFrn在使用Linq的时候插入记录的时候出现以下错误:rn错误:将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rnrn开始的时候可能是字段长度不够,后来我改变了字段长度,但仍然报错,rn而我将程序里面各字段的值在sql 查询分析仪器里面执行的时候是可以的。rn不知道是什么原因。rnrn
[SQLServer]将截断字符串二进制数据。???
java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn-------------rn 此错误,我知道是内容太长, 但是有没有办法让mssql自行<em>截断</em><em>字符串</em>??????rnrn 在插入之前,判断<em>字符串</em>长度,太麻烦了(字段比较多)...
SQLException:将截断字符串二进制数据
stmt.execute("insert into source(name) values('"+result[1]+"')");(result[]是一个String<em>类型</em>的数组)rn上面这句代码产生了下面的错误:rnjava.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.createException(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.getException(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processErrorToken(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processReplyToken(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSExecuteRequest.processReplyToken(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.sqlserver.tds.TDSRequest.processReply(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerImplStatement.getNextResultType(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.commonTransitionToState(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.postImplExecute(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.commonExecute(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.executeInternal(Unknown Source)rnat com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.execute(Unknown Source)rnat xinxin.csv.ReadCSV.main(ReadCSV.java:56)rn请高手指点,谢谢!
******将截断字符串二进制数据********
这是什么错误啊rn怎么解决啊
截断字符串二进制数据"">关于"将截断字符串二进制数据"
<em>数据</em>库<em>类型</em>设置为imagern但是我本机访问没有问题,而同事访问我的机器就抱错,很奇怪!
截断字符串二进制数据。怪事
我执行个很简单的sql<em>语句</em>rninsert into Apply(Zg) values('admin')rn却报这个错,在网上找了下,说可能是要插入的<em>数据</em>太大或者<em>类型</em>不对,可是都不是啊 ,zg字段我设char 长度100 怎么会有问题?
'将截断字符串二进制数据
我在<em>数据</em>库中建立了一个新表。rn其中设置了几个字段是Hour:=decimal型的!rn现在我的得到的<em>数据</em>是 DutyHour:=String型!rn我想把 DutyHour得到的结果插入Hour中!rn可是在最后调试的时候出现rnrnForm1.exe raised exception classEoleception with message'将<em>截断</em><em>字符串</em>或者<em>二进制</em>的<em>数据</em>.'
System.Data.SqlClient.SqlException: 将截断字符串二进制数据
源代码:rn[i]if (dm.Text != null)rn rn string sqlstr = "update tb_vn set vname='" + dm.Text.Trim() + "',vsc='" + lx.Text.Trim() + "',vmd='" + yy.Text.Trim() + "',vder='" + yy.Text.Trim() + "',vcon='" + gj.Text.Trim() + "', vyear='" + sy.Text.Trim() + "' ,vjj='" + jj.Text.Trim() + "'where vname='" + Request["vname"].ToString() + "'";rn sqloperate.DataCom(sqlstr);rn [/i]rn应该不是<em>数据</em>库字段长度的问题,因为我只是将sy.Text内的2000改为2001就会抛出异常:rnSystem.Data.SqlClient.SqlException: 将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。rnrn源错误: rnrn行 30: sqlconn.Open();rn行 31: SqlCommand sqlcom = new SqlCommand(sqlstr, sqlconn);rn行 32: sqlcom.ExecuteNonQuery();rn行 33: sqlconn.Close();rn行 34: rnrn跪求答案!!!rn
截断字符串二进制数据"的问题">"将截断字符串二进制数据"的问题
以下是代码:rnrnALTER proc up_all_city rnasrndeclare @code nvarchar(10)-----定义城市代码变量rndeclare @name nvarchar(100)-----定义城市变量rndeclare @c_code_cur nvarchar(10)-----定义城市代码游标变量rndeclare @p_code_cur nvarchar(10)rndeclare @p_name nvarchar(100)rndeclare @city_array nvarchar(4000)rnset nocount onrnrncreate table #tmpT0(rn pName nvarchar(10),rn CityArray nvarchar(100),rnrn)rnrnselect distinct p_code into #tmpT1 from Province_Bas --取所有省份记录rnrndeclare p_code_cursor cursor for ----------------将省份代码设为游标rn select p_code from #tmpT1rnopen p_code_cursorrn fetch next from p_code_cursor into @p_code_currn while @@fetch_status = 0rn begin--以省份代码为标识检索城市rnrn set @city_array = '' rn set @p_name = (select Province from Province_Bas where p_code=@p_code_cur)rn--print @p_namern select distinct c_code into #tmpT2 from City_Bas where p_code=@p_code_cur--相应省份的城市记录rn rn declare c_code_cursor cursor for ----------------将城市代码设为游标rn select c_code from #tmpT2rn open c_code_cursorrn fetch next from c_code_cursor into @c_code_currn while @@fetch_status = 0rn begin--以省份代码为标识检索城市rn rn set @name = (select top 1 city from City_Bas where c_code=@c_code_cur)rn set @city_array = @city_array +N','+ @name +N'|'+ @c_code_cur rnrn fetch next from c_code_cursor into @c_code_currn endrn close c_code_cursorrn deallocate c_code_cursor rn rn set @city_array = right(@city_array,len(@city_array)-1)rnprint @p_namernprint @city_arrayrn insert into #tmpT0(pName,CityArray) values(@p_name,@city_array)rn rn drop table #tmpT2 rnrn fetch next from p_code_cursor into @p_code_currn endrnclose p_code_cursorrndeallocate p_code_cursorrnrndrop table #tmpT1rnset nocount onrnselect pName,CityArray from #tmpT0
截断字符串二进制数据,在线
这是个什么问题啊?我在vc的动态连接库中调用存储过程,在vc下调用就可以。但是,我在其他环境调用这个dll时就会出现这样的错误:将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>
截断字符串二进制数据的解决,
各位高手:rn我用ASP.NET上传到SQL server一个比较大的文件的时候,提示将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>的解决,然后<em>终止</em>运行。rn我的<em>数据</em>库设制的字段为Image<em>类型</em>的。rn文件无论多大,都会出现这个问题。rn我把code粘贴到此处,请高手帮帮小忙。谢谢。rn Private Sub But_Send_ServerClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles But_Send.ServerClickrn Dim FileStream As Streamrn Dim FileLen As Integerrn Dim FileName_Value As Stringrn Dim FileContentType As Stringrn Dim FileUploadedName As Stringrnrn Dim myFile As HttpPostedFile = File1.PostedFilern FileLen = myFile.ContentLengthrn FileStream = myFile.InputStreamrn FileLen = myFile.ContentLengthrn FileUploadedName = myFile.FileNamern Dim FileBinaryData(FileLen) As Bytern FileContentType = myFile.ContentTypern FileName_Value = File1.Valuern Tryrn If FileName_Value.Length < 1 Thenrn FileName_Value = GetLastRightOf("\", FileUploadedName)rn End Ifrn Catch ex As Exceptionrn FileName_Value = GetLastRightOf("\", FileUploadedName)rn End Tryrnrn Dim n As Integerrn n = FileStream.Read(FileBinaryData, 0, FileLen)rn Dim NumRowsAffected As Integer = MyDatabaseMethod(FileName_Value, FileBinaryData, FileContentType)rn If NumRowsAffected > 0 Thenrn Response.Write(" ,OK!")rn Elsern Response.Write(" ,NO!")rn End Ifrn End Subrn'获取文件路径rn Function GetLastRightOf(ByVal LookFor As String, ByVal myString As String) As Stringrn Dim StrPos As Integerrn StrPos = myString.LastIndexOf(LookFor)rn Return myString.Substring(StrPos + 1)rn End Functionrn'连接<em>数据</em>库,保存文件rn Function MyDatabaseMethod(ByVal Filename As String, ByVal FileBin As Byte(), ByVal FilecontentType As String) As Integerrn Dim Connection As New SqlConnection(sqlconnString())'连接<em>字符串</em>rn Dim Command As New SqlCommand("INSERT INTO YLPM_accessory(项目代码,附件名,合同附件,附件<em>类型</em>) VALUES(@项目代码,@附件名,@合同附件,@附件<em>类型</em>)", Connection)rnrn Dim ItemCode As SqlParameter = New SqlParameter("@项目代码", SqlDbType.NVarChar, 50)rn ItemCode.Value = Trim(name.Text)rn Command.Parameters.Add(ItemCode)rn Dim Param0 As SqlParameter = New SqlParameter("@附件名", SqlDbType.NVarChar, 50)rn Param0.Value = Filenamern Command.Parameters.Add(Param0)rn Dim Param1 As SqlParameter = New SqlParameter("@合同附件", SqlDbType.VarBinary, 8000)rn Param1.Value = FileBinrn Command.Parameters.Add(Param1)rn Dim Param2 As SqlParameter = New SqlParameter("@附件<em>类型</em>", SqlDbType.Char, 10)rn Param2.Value = FilecontentTypern Command.Parameters.Add(Param2)rn Connection.Open()rn Command.ExecuteReader()rn 'Command.ExecuteNonQuery()rn Connection.Close()rn End Functionrn'获取连接<em>字符串</em>rn Private Function sqlconnString() As Stringrn Dim myDSN As String = CType(Application("connectstring"), String)rn Return myDSNrn End Function
截断字符串二进制数据
ALTER PROCEDURE [dbo].[Qf_Studnetmessage]rn@areaid int=null,rn@schid int=null,rn@classid int=null,rn@flag varchar(15),--号码<em>类型</em>rn@ordertype varchar(4),--订购免费rn@spn varchar(50),rn@msgcontent varchar(100),rn@flitertype varchar(5), --筛选<em>类型</em>T:教师,J:教委,H:黑名单 select teacherid from jxtmsg.dbo.jxt_teacher rn@ret int outputrnASrnSET NOCOUNT ON;rnBEGINrn set @ret=0rn declare @ReceDetail varchar(1000)rn set @recedetail='select studentid from jxtmsg.dbo.jxt_student where 'rn if @areaid is not nullrn beginrn set @recedetail=@recedetail+'left(areaid,4)='+Convert(varchar,@areaid)+''rn endrn elsern beginrn set @ret=1rn returnrn endrn if @schid is not nullrn beginrn set @recedetail=@recedetail+'and schid='+Convert(varchar,@schid)+''rn endrn if @classid is not nullrn beginrn set @recedetail=@recedetail+'and classid='+Convert(varchar,@classid)+''rn endrn select mobile into #teachermob from jxtmsg.dbo.jxt_teacher where left(areaid,4)=@areaid rnrn declare @newReceDetail varchar(4500)rn create table #HT_recemember(receid varchar(15) not null)--创建存在接收人对象的临时表rn set @newReceDetail='insert into #HT_recemember '+@ReceDetailrn execute(@newReceDetail) --将接收人分解到HT_recemember,使用后将删除rn rn --定义一个变量表stuinfotable,这个表中存储了mobile,status,path信息rn declare @stuinfotable table (rn mobile varchar(15),rn stuname varchar(15),rn studentid varchar(15),rn status varchar(5),rn path varchar(10)rn )rn --通过临时表生成所需要<em>数据</em>,然后删除临时表rn insert into @stuinfotable (mobile,stuname, studentid,status,path)rn select c.mobile,c.status,c.path ,b.stuname,c.studentidrn from #HT_recemember a left join dbo.Jxt_mobile c (nolock) rn on a.receid=c.studentid,dbo.Jxt_student b (nolock) rn where a.receid=b.studentidrnrn drop table #HT_recememberrn --删除指定号码状态rn delete @stuinfotable where right(status,1)<>@ordertypern rn rn --筛选不能发的号码 rn if charindex('T',@flitertype)>0rn beginrn --教师rn delete @stuinfotable where mobile inrn (select mobile from #teachermob)rnrn drop table #teachermobrn endrn --教委:无rn --黑名单:无rnrn declare @tbflag varchar(2)rn select top 1 @tbflag=Flag from jxtsms.dbo.Sms_Controlrnrn if @flag='A' --移动rn beginrn if @tbflag='A'rn beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendYd1 rn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='yd' and status='1'+@ordertypern if @@error<>0rn beginrn set @ret=1rn returnrn endrn endrn elsern beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendYdrn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='yd' and status='1'+@ordertypern if @@error<>0rn beginrn set @ret=1rn returnrn endrn endrn endrn else if @flag='B' --联通rn beginrn if @tbflag='A'rn beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendLt1 rn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='lt' and status='2'+@ordertypern if @@error<>0rn begin rn set @ret=1rn returnrn endrn endrn elsern beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendLtrn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='lt' and status='2'+@ordertypern if @@error<>0rn beginrn set @ret=1rn returnrn endrn endrn endrn else if @flag='C' --电信rn beginrn if @tbflag='A'rn beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendXlt1 rn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='xlt' and status='3'+@ordertypern if @@error<>0rn beginrn set @ret=1rn returnrn endrn endrn elsern beginrn insert into jxtsms.dbo.Sms_Qf_WaitSendXltrn (mobile,spn,path,msgcontent,status,sysflag,submittime,settime,jb,msglen)rn select distinct(mobile),@spn,path,replace(replace(@msgcontent,N'%stuname',stuname),N'%stuid',studentid),0,'sf',getdate(),getdate(),4,len(@msgcontent) rn from @stuinfotable where dbo.fc_checkmobiletype(mobile)='xlt' and status='3'+@ordertypern if @@error<>0rn beginrn set @ret=1rn returnrn endrn endrn endrnEnd rnrn在执行这个存储过程的时候exec Qf_Studnetmessage 1102,2292,22921,'A','1','6','测试消息','T',1rn会出现消息 8152,级别 16,状态 14,过程 Qf_Studnetmessage,第 56 行rn将<em>截断</em><em>字符串</em>或<em>二进制</em><em>数据</em>。rn<em>语句</em>已<em>终止</em>。的问题rn这是怎么回事?该怎么解决?rn
C语言写的一个日历程序下载
输入年份即查显示这一年的日历,可以循环输入,有源代码一看即懂 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/xbsoar/2102577?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/xbsoar/2102577?utm_source=bbsseo[/url]
C#高级编程(第7版)Professional C# 4.0 and .NET 4 (二)下载
本书是Wrox畅销书,C#经典名著!2009年度全行业优秀畅销书。自第一版出版以来,都是国内读者的普遍好评,累计销量近十万册。 《C#高级编程(第7版)》的顶级专家作者团队首先复习了C#的基础知识,之后详细讲解了该语言和架构中的所有新增功能,使读者能立即开始编写Windows应用程序和ASP.NET Web应用程序。 本书几乎涵盖C#语言的所有功能,对于C#初学者和有经验的程序员是值得大力推荐的书籍。实践证明,本书是关于C# 和 Visual Studio的一本全面而且权威的参考书。 新的C# 4对于在Visual Studio 2010中编写代码是必不可少的。这本实用指南强调,C#是编 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/cys6139/2994547?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/cys6139/2994547?utm_source=bbsseo[/url]
GBT_21049-2007_汉信码(免费下载,供学习、研究使用)下载
GBT_21049-2007_汉信码(免费下载,供学习、研究使用). 前几天在CSDN找到此标准,结果没资源,未能下载成功。所以上传给大伙免费下载。 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/yunzx/3045337?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/yunzx/3045337?utm_source=bbsseo[/url]
文章热词 机器学习教程 Objective-C培训 交互设计视频教程 颜色模型 设计制作学习
相关热词 mysql关联查询两次本表 native底部 react extjs glyph 图标 java需要学习二进制吗 java学习的博客或网站
我们是很有底线的