sqlserver 每执行一条命令,就会执行select 504,c.name,c.description,c.definition from master.d

qq_42567485 2018-06-28 04:02:24
sqlserver 每执行一条命令,就会执行
select 504,c.name,c.description,c.definition from master.dbo.syscharsets c where c.id = convert(tinyint, databasepropertyex ( db_name() , 'sqlcharset'))
请问如何解决。
...全文
158 点赞 收藏 4
写回复
4 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
丰云 2018-06-29
把你的连接字符串的格式列出来我看看

注意替换敏感地方
回复
qq_42567485 2018-06-29
连接字符串没有问题,怀疑是sql服务器里sql木马
回复
丰云 2018-06-29
<add name="xxx" connectionString="server=xxx.xxx.xxx.xxx;database=DBName;user id=account;password=pwd;" providerName="System.Data.SqlClient" />

换这种方式连接应该就没问题了
回复
丰云 2018-06-29
数据库连接字符串引起的
回复
相关推荐
发帖
疑难问题
创建于2007-09-28

2.1w+

社区成员

MS-SQL Server 疑难问题
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2018-06-28 04:02
社区公告
暂无公告