UDP发送数据包到137端口,如何分析获取到的回送数据?

蓝轻尘 java开发工程师  2018-08-14 11:26:31
发送数据如下:
byte[] t_ns = new byte[50];
t_ns[0] = 0x00;
t_ns[1] = 0x00;
t_ns[2] = 0x00;
t_ns[3] = 0x10;
t_ns[4] = 0x00;
t_ns[5] = 0x01;
t_ns[6] = 0x00;
t_ns[7] = 0x00;
t_ns[8] = 0x00;
t_ns[9] = 0x00;
t_ns[10] = 0x00;
t_ns[11] = 0x00;
t_ns[12] = 0x20;
t_ns[13] = 0x43;
t_ns[14] = 0x4B;

for(int i = 15; i < 45; i++){
t_ns[i] = 0x41;
}
t_ns[45] = 0x00;
t_ns[46] = 0x00;
t_ns[47] = 0x21;
t_ns[48] = 0x00;
t_ns[49] = 0x01;
return t_ns;
...全文
119 点赞 收藏 1
写回复
1 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
verejava 2018-08-15
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
创建于2007-09-28

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2018-08-14 11:26
社区公告
暂无公告