Unity 3D NGUI实战教程 带目录高清版下载

眼镜333 今日头条 工程师  2018-08-29 11:20:46
本书的主要内容:初识NGUI、UI开发的流程、NGUI强大优势、制作第一个UI图集、创建一个3D UI、查看和管理UI的深度、制作基础的UI控件、让UI动起来——UI动画、NGUI进阶、使用Panel管理面板、NGUI实战进阶、UI开发核心问题——UI随屏幕自适应、实战开发中UI资源制作标准、跨平台制作UI资源、UI结构设计、UI代码的设计和优化、项目案例实战分析、背包界面的制作等核心技术,最后用一章归纳了NGUI常见疑难问题,以便读者遇到问题时可以随时参考。
相关下载链接://download.csdn.net/download/wutieliu/10634373?utm_source=bbsseo
...全文
11 点赞 收藏 回复
写回复
回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复

还没有回复,快来抢沙发~

相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
下载资源悬赏专区
创建于2007-03-31

8740

社区成员

CSDN 下载资源悬赏专区
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2018-08-29 11:20
社区公告
暂无公告