SQL求当天第一条与最后一条之差

bld213 2018-09-11 03:19:29
test表 用SQL语句实现
id name rq sj
1 张三 2009-09-14 08:08:10 10
2 张三 2009-09-14 08:10:10 20
3 张三 2009-09-14 08:20:10 30
4 李四 2009-09-14 08:08:10 10
5 李四 2009-09-14 08:10:10 40
6 李四 2009-09-14 08:22:10 50
7 李四 2009-09-14 09:22:10 80
求结果 不同名称 日期最后一条减第一条的数据
name rq sj
张三 2009-09-14 20 是(第3条-第1条)
李四 2009-09-14 70 是(第7条-第4条)

求简洁的,我分别找出最大最小,然后连接进行相减的
...全文
1149 9 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
9 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
Nani_Tgc 2021-04-08
 • 打赏
 • 举报
回复
trunc()是什么方法
碧水幽幽泉 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
也可以用:

select name, rq, max_sj - min_sj as sj
from (select name,
trunc(rq) as rq,
first_value(sj) over(partition by name order by rq) as min_sj,
last_value(sj) over(partition by name order by rq ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) as max_sj
from test
);


rq如果是字符串型,trunc(rq) 则需要改成substr(rq,1,10)
碧水幽幽泉 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
上述SQL需要改下:

select name, rq, max_sj - min_sj as sj
from (select name,
trunc(rq) as rq,
first_value(sj) over(partition by name order by rq) as min_sj,
first_value(sj) over(partition by name order by rq desc) as max_sj
from test);
yaiger 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
随便写的,没有测试,你自己测一下吧

select name, rq, max_sj - min_sj as sj
from (select name,
trunc(rq) as rq,
first_value(sj) over(partition by name, trunc(rq) order by rq) as min_sj,
first_value(sj) over(partition by name, trunc(rq) order by rq desc) as max_sj
from test);
bld213 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
帮助一下呗,谢谢了!
可乐乐可 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
上条的表名需要修改成test
可乐乐可 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
或者
select distinct(name), rq, max_sj - min_sj as sj
from (select name,
trunc(rq) as rq,
first_value(sj) over(partition by name order by rq) as min_sj,
first_value(sj) over(partition by name order by rq desc) as max_sj
from test_wx);
可乐乐可 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
select t2.name,
t2.rq,
(select tmax.sj from test tmax
where tmax.name = t2.name
and tmax.rq = t2.max_time) -
(select tmin.sj from test tmin
where tmin.name = t2.name
and tmin.rq = t2.min_time)
from (select t.name,
trunc(t.rq) rq,
max(t.rq) max_time,
min(t.rq) min_time
from test t
group by t.name, trunc(t.rq)) t2
yaiger 2018-09-12
 • 打赏
 • 举报
回复
引用 3 楼 qq646748739 的回复:
上述SQL需要改下:

select name, rq, max_sj - min_sj as sj
from (select name,
trunc(rq) as rq,
first_value(sj) over(partition by name order by rq) as min_sj,
first_value(sj) over(partition by name order by rq desc) as max_sj
from test);


你是把partition by里面的trunc(rq)删除了吧. 如果数据中包含了多天的数据, 还是应该加上trunc(rq)

3,490

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Oracle 高级技术相关讨论专区
社区管理员
 • 高级技术社区
加入社区
 • 近7日
 • 近30日
 • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧