idea中maven依赖下载太慢

站在远处看从前 2019-09-23 12:21:15
1.没有在你下载的maven的文件夹里的conf里的settings.xml里加镜像 2.加了镜像但是没有在idea中设置,点击idea中的file选择settings,选择tool,language…,选择tool…,选择maven,勾选override,选择下载的maven里的conf里的settings.xml文件,下面一行的本地仓库一般都会在你选好了上面后自动给你匹配好,之后点击apply,ok 3.之前已经在idea中设置了,但是这是一个新建的项目,然后可能就是上次的设置不是全局设置,这时需要点击file,选择other settings,之后和上面一样的操作
...全文
212 4 收藏 1
写回复
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
phymat.nico 2020-03-24
这个非常有用,帮助解决了问题。
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
非技术区
创建于2007-09-28

2.3w+

社区成员

Java 非技术区
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2019-09-23 12:21
社区公告
暂无公告