JSDK v2.2 发布!

伯约boyue 2020-07-19 04:10:38
文档地址:
http://fengboyue.gitee.io/jsdk/docs/#/zh/jsinput

新增模块:JSINPUT
支持鼠标事件、键盘事件的高级特性,比如:快捷键、连续键、事件模拟等。 其中,JS.input.Keyboard类提供了两种组合键(快捷键、连续键)的监听与键盘按键状态查询;JS.input.UIMocker类提供了键盘事件和鼠标事件的模拟。
...全文
3852 点赞 收藏 4
写回复
4 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
回复
hookee 2020-08-02
回复
伯约boyue 2020-07-19
当你的组件或应用需要“快捷键”(热键锁屏、两键退出)功能时,你就知道有什么用了; 当你开发格斗游戏或其他对打游戏时,更是必须此功能,你就用得着了。 另外,如果你的应用需要开发一个“用户操作向导”功能:自动化引导用户观看新界面的各种操作,你就需要模拟操作键盘鼠标在指定元素上(并配合定时器)。
回复
qq_37970949 2020-07-19
不懂就问!这是做什么用的?
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
JavaScript
创建于2007-09-28

8.5w+

社区成员

Web 开发 JavaScript
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2020-07-19 04:10
社区公告
暂无公告