Python判断是否为整数 两个及以上的数怎么把判断写在一起呢

Sky_HYPSM 2020-09-04 08:30:45
一个数的判断可以是isinstance(a, int)这种,还可以是a%1 == 0
两个及以上的数时,第二种方法可以写成a,b,c%1 == 0这种版本,怎么用isinstance()把多个数的判断写在一起啊,isinstance(a ,b ,c , int)这种可以吗
...全文
300 5 打赏 收藏 举报
写回复
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
blog_1103 2020-09-09
引用 3 楼 weixin_45903952 的回复:
a = 12.5
b = 13
c = -12
print(isinstance(i, int) for i in [a,b,c])
print([isinstance(i, int) for i in [a,b,c]])
print({i:isinstance(i, int) for i in [a, b, c]})
从各位高手那里学来的,你看看
这个真不错,列表,字典生成式一行搞定
 • 打赏
 • 举报
回复
weixin_45903952 2020-09-07
a,b,c%1 == 0 这个是不对的
 • 打赏
 • 举报
回复
weixin_45903952 2020-09-05
a = 12.5
b = 13
c = -12
print(isinstance(i, int) for i in [a,b,c])
print([isinstance(i, int) for i in [a,b,c]])
print({i:isinstance(i, int) for i in [a, b, c]})
从各位高手那里学来的,你看看
 • 打赏
 • 举报
回复
wokaoyan1981 2020-09-05
isinstance(a, int) and isinstance(b, int) and isinstance(c, int)
 • 打赏
 • 举报
回复
chuifengde 2020-09-04
你这个是怎么判断的?a,b,c%1 == 0
 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
脚本语言

3.7w+

社区成员

JavaScript,VBScript,AngleScript,ActionScript,Shell,Perl,Ruby,Lua,Tcl,Scala,MaxScript 等脚本语言交流。
社区管理员
 • 脚本语言(Perl/Python)社区
 • ITBOB • 鲍勃
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2020-09-04 08:30