EXCEL中能实现吗

wlyc 2004-02-21 01:17:38
数据库里的一个成绩表,字段有:学号、姓名、课程、成绩
┏━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃ 学号 │ 姓名 │ 课程 │ 成绩 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050601 │ 张三 │ 数据库 │ 80 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050601 │ 张三 │ 软件工程 │ 85 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050601 │ 张三 │多媒体基础│ 90 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050602 │ 李四 │ 数据库 │ 65 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050602 │ 李四 │ 软件工程 │ 95 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050602 │ 李四 │多媒体基础│ 75 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050603 │ 王五 │ 数据库 │ 85 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050603 │ 王五 │ 软件工程 │ 60 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050603 │ 王五 │多媒体基础│ 80 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050604 │ 钱六 │ 数据库 │ 65 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050604 │ 钱六 │ 软件工程 │ 70 ┃
┠────┼────┼─────┼────┨
┃0050604 │ 钱六 │多媒体基础│ 85 ┃
┗━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┛
转换成如下表
┏━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓
┃ 学号 │ 姓名 │ 数据库 │软件工程│多媒体基础┃
┠────┼────┼────┼────┼─────┨
┃0050601 │ 张三 │ 80 │ 85 │ 90 ┃
┠────┼────┼────┼────┼─────┨
┃0050602 │ 李四 │ 65 │ 95 │ 75 ┃
┠────┼────┼────┼────┼─────┨
┃0050603 │ 王五 │ 85 │ 60 │ 80 ┃
┠────┼────┼────┼────┼─────┨
┃0050604 │ 钱六 │ 65 │ 70 │ 85 ┃
┗━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛
或者用其他工具呢,将方法贴出来好吗

能实现就好
步骤越简单越好
谢谢大家
...全文
9 点赞 收藏 7
写回复
7 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复

还没有回复,快来抢沙发~

相关推荐
发帖
Microsoft Office应用
创建于2007-08-02

6151

社区成员

Microsoft Office应用
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-02-21 01:17
社区公告
暂无公告