Vb调用问题

whmsd 2004-03-08 02:46:06
我用vc开发了一个基于控制台的dll库。
用vc的调用dll没有问题,用vf调用也没有问题。

在vb中
Declare Function f_DetectCom Lib "jsic.dll" (ByVal nCom As Integer) As Integer

Dim ret As Integer
Dim nCom As Integer

nCom = 1

ret = f_DetectCom(nCom)

If ret > 0 Then
Text1.Text = CStr(ret)
Else
MsgBox "error"
End If

程序执行后,出错
runtime error “49”
bad dll calling convention
...全文
48 点赞 收藏 1
写回复
1 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
相关推荐
发帖
VB基础类
创建于2007-09-28

7519

社区成员

VB 基础类
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-03-08 02:46
社区公告
暂无公告