ADO 问题

yuFei 2004-05-02 03:52:01
ADOQuery1.Close;
ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQuery1.ConnectionString := ServerPath;
ADOQuery1.SQL.Add('Update Glry');
ADOQuery1.SQL.Add('set CZRmm = '+NewPassWord.Text+'');
ADOQuery1.SQL.Add('where CZRID= '+My_No.Text);
ADOQuery1.SQL.Add('and CZRmm= '+MyOldPass.Text);
ADOQuery1.ExecSQL;


在 修改数据是 中文时 出错...全文
20 11 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
11 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
w78z 2004-05-02
用事件探查器跟踪看它到底都执行成怎么样的SQL语句了
 • 打赏
 • 举报
回复
zhlwyy 2004-05-02
ADOQuery1.Close;
ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQuery1.ConnectionString := ServerPath;
ADOQuery1.SQL.Add('Update Glry');
ADOQuery1.SQL.Add('set CZRmm =:'''+NewPassWord.Text+'''');
ADOQuery1.SQL.Add('where CZRID='''+My_No.Text+'''');
ADOQuery1.SQL.Add('and CZRmm= '''+MyOldPass.Text+'''');
ADOQuery1.ExecSQL;
 • 打赏
 • 举报
回复
hewei2003 2004-05-02
你打出ADOQuery1.SQL.Text看看SQL语句对不对
 • 打赏
 • 举报
回复
duanazhu 2004-05-02
ADOQuery1.SQL.Add('set CZRmm = '''+NewPassWord.Text+'''');
ADOQuery1.SQL.Add('where CZRID= '''+My_No.Text+'''');
ADOQuery1.SQL.Add('and CZRmm= '''+MyOldPass.Text'''');
试试看行不行?我的问题是这样解决的。
在输入数字的时候,用‘+Edit1.text+'
输入字符串的时候用'''+edit1.text+'''
 • 打赏
 • 举报
回复
xfpjl 2004-05-02
up
 • 打赏
 • 举报
回复
yuFei 2004-05-02
Update CZR
set CZRmm = "a"
where CZRID= "001"
and CZRmm= "1"

! 错误
 • 打赏
 • 举报
回复
mynameisking 2004-05-02
字段类型不对,字符串要用'''来表示
 • 打赏
 • 举报
回复
yat5460 2004-05-02
应是字付不批配
有QQ吗?快点我的是26800686刚学,不过在努力
 • 打赏
 • 举报
回复
yuFei 2004-05-02
英文 也不行
 • 打赏
 • 举报
回复
yuFei 2004-05-02
数字 通过
英文 没 试
 • 打赏
 • 举报
回复
yat5460 2004-05-02
你的意思是英文能通过?
 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
数据库相关
加入

2462

社区成员

Delphi 数据库相关
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-05-02 03:52
社区公告
暂无公告