PowerBuilder如果连接SQL数据库?

mynamelj 2004-05-02 05:12:41
初学者还望各位指点!
...全文
37 7 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
7 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
cxwsoftware 2004-05-04
同意楼上
SQLCA是默认事务
你自己可以新建的
 • 打赏
 • 举报
回复
windy_jdf 2004-05-04
SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server 6.x"
SQLCA.Database = "DBName"
SQLCA.LogPass = "password"
SQLCA.ServerName = "ServerName"
SQLCA.LogId = "sa"
SQLCA.AutoCommit = False
SQLCA.DBParm = ""

Connect Using SQLCA;
 • 打赏
 • 举报
回复
mynamelj 2004-05-03
非常感谢!
 • 打赏
 • 举报
回复
plming 2004-05-03
在PB中数据库连接配置中设定好连接,察看其Preview的配置语句,copy就可以了
不要对每个数据库都记
 • 打赏
 • 举报
回复
召棠 2004-05-03
SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server 6.x"
SQLCA.Database = "DBName"
SQLCA.LogPass = "password"
SQLCA.ServerName = "ServerName"
SQLCA.LogId = "sa"
SQLCA.AutoCommit = False
SQLCA.DBParm = ""

Connect Using SQLCA;

 • 打赏
 • 举报
回复
daijintao 2004-05-03
SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server 6.x"
SQLCA.Database = "数据库名称"
SQLCA.LogPass = "登陆数据库的密码"
SQLCA.ServerName = "服务器名称"
SQLCA.LogId = "登陆数据库的id"
SQLCA.AutoCommit = False
SQLCA.DBParm = ""

Connect Using SQLCA;

IF SQLCA.SQLCode <> 0 THEN
MessageBox("信息提示", "无法与数据库连接,请与管理员联系!")
HALT
END IF
 • 打赏
 • 举报
回复
qinluo 2004-05-03
SQLCA.DBMS = "MSS Microsoft SQL Server 6.x"
SQLCA.Database = "YourDatabaseName"
SQLCA.LogPass = "yourpassword"
SQLCA.ServerName = "yourServerNname OR IP"
SQLCA.LogId = "sa"
SQLCA.AutoCommit = False
SQLCA.DBParm = ""
不就好了么,唉
 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
PowerBuilder
加入

920

社区成员

PowerBuilder 相关问题讨论
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-05-02 05:12
社区公告
暂无公告