VB+Access 如何查找空字段的数据

Abyss-Xu 2004-05-03 07:23:49
Sql="Select * From AA Where 学生=""" ??
Rst.Open SQL, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
我要把所有这个字段为空的数据找出来该怎么写?主要是第一行怎么写?
...全文
61 6 打赏 收藏 举报
写回复
6 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
Abyss-Xu 2004-05-03
jinesc(三十功名尘与土,八千里路云和月;) 你的 学生 is null
is 前面要加空格就行了
 • 打赏
 • 举报
回复
Abyss-Xu 2004-05-03
子方你的不行
 • 打赏
 • 举报
回复
daisy8675 2004-05-03
Sql="Select * From AA Where 学生 is null
 • 打赏
 • 举报
回复
jinesc 2004-05-03
也 可能 是 Sql="Select * From AA Where 学生= null
或者 Sql="Select * From AA Where isnull(学生)
Sql="Select * From AA Where rtrim(学生 + ' ')=''
 • 打赏
 • 举报
回复
lizifang 2004-05-03
Sql="Select * From AA Where 学生=''"
 • 打赏
 • 举报
回复
jinesc 2004-05-03
Sql="Select * From AA Where 学生is null

 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
数据库(包含打印,安装,报表)
加入

1199

社区成员

VB 数据库(包含打印,安装,报表)
社区管理员
 • 数据库(包含打印,安装,报表)社区
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-05-03 07:23
社区公告
暂无公告