jsp页面的TEXT文本输入框隐藏问题

zean 2004-05-06 06:09:50
问题描述:
某JSP页面的一个表单中,有一个单选下拉框,里面有两个选择:A,B
同一JSP页面中,有一个文本输入框,
当选择A时(注意,是选择A,但是还没有点击表单的提交按钮),
显示文本输入框,
当选择B时,隐藏该文本输入框(或者该输入框变为灰色不可用状态)
这个应该如何实现?
回答重点:
1-在同一JSP页面中用什么方法知道某时刻单选下拉菜单中的A或B,哪个被选择
2-如何根据条件隐藏文本框(或使之变为灰色不可用状态)

多谢各位指导,谢谢
...全文
632 6 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
6 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
zean 2004-05-06
谢谢各位
另外,script里是否有像JAVA的startsWith()这样效果的函数。
如果有的话,这个函数是什么??
 • 打赏
 • 举报
回复
gjd111686 2004-05-06
<select id=SelectAORB onchange="HiddenShow(this)">
<option value="A">A</option>
<option value="B">B</option>
</select>
<input type=text id=TextIsHidden>
<script>
function HiddenShow(obj)
{
var returnValue;
for(iIndex=0;iIndex<obj.length;iIndex++)
{
if(obj.options[iIndex].selected)
{
returnValue=obj.options[iIndex].value;
}
}
if(returnValue=="B")
{
TextIsHidden.style.visibility="hidden";
//TextIsHidden.disabled=true;
}
else
{
TextIsHidden.style.visibility="";
//TextIsHidden.disabled=false;
}
}
</script>
 • 打赏
 • 举报
回复
rootcn 2004-05-06
<script language="javascript">
function hide() {
test.style.visibility='hidden';
}

function display() {
test.style.visibility='';
}
</script><input type="radio" name="1" value="A" onClick="hide()"/>A
<input type="radio" name="1" value="B" onClick="display()"/>B
<br/>
<input id="test" type="text"/>

在 IE 6 下测试通过
 • 打赏
 • 举报
回复
csdnjly 2004-05-06
隐藏的话:
xxx.style.display = "none";
 • 打赏
 • 举报
回复
csdnjly 2004-05-06
onChange:
xxx.disabled = true;
 • 打赏
 • 举报
回复
qabp 2004-05-06
onChange
 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
Web 开发
加入

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-05-06 06:09
社区公告
暂无公告