parambyname问题

xiaolongmao 2004-05-08 05:26:55
记得用BDE的Query时可以这样用。
Query.parambyname('XX').asstring:=字符.

现在在ADOQuery时为什么没有这个功能。该怎样用呢?谢谢
...全文
17 8 点赞 打赏 收藏 举报
写回复
8 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
xdf221 2004-05-09
adoquery.Parameters.ParamByName('').Value
 • 打赏
 • 举报
回复
exia 2004-05-09
大家这么厉害,我来报到,给分!
 • 打赏
 • 举报
回复
fenght2004 2004-05-09
dataset.Parameters.ParamByName('xxx').Value:='xxx'
 • 打赏
 • 举报
回复
dickeybird888 2004-05-08
adoquery..Parameters.ParamByName('XX').Value := 字符;
 • 打赏
 • 举报
回复
jinjazz 2004-05-08
adoquery1.Parameters[0].Value:=
 • 打赏
 • 举报
回复
jinjazz 2004-05-08
adoquery1.Parameters.ParamByName('p').Value:=
 • 打赏
 • 举报
回复
soaringsouth 2004-05-08
多了一个点
adoquery.Parameters.ParamByName('').Value := '';
 • 打赏
 • 举报
回复
soaringsouth 2004-05-08
adoquery..Parameters.ParamByName('').Value := '';
 • 打赏
 • 举报
回复
相关推荐
发帖
数据库相关
加入

2462

社区成员

Delphi 数据库相关
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-05-08 05:26
社区公告
暂无公告