JSP中out.print的问题(在线等)

contech 2004-09-15 06:54:49
<% if (buttonCtrl.equals("1"))
out.println("
<input type=button id=btnGet name=btnGet value=\"提 取 \" LANGUAGE=javascript onclick=\"return btnGet_onclick()\">
<input type=text id=txtCount Name= txtCount value=\"15\" size=4>条  [注:为保证系统性能,最多可提取100条记录。]");
%>

这段代码编译通不过,我实在不知道有什么问题,请大家指教。
...全文
87 4 打赏 收藏 举报
写回复
4 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
redlaputa 2004-09-15
你的代码没错啊
提示什么信息呢
加上{}试试
if()
{

}
  • 打赏
  • 举报
回复
cn_patriot 2004-09-15
多写几个out.println
  • 打赏
  • 举报
回复
contech 2004-09-15
谢谢,这样可以。
但程序实在是没法看了,还有别的办法么?
  • 打赏
  • 举报
回复
zx4517 2004-09-15
不要打回车键,写在一行/
  • 打赏
  • 举报
回复
发帖
Web 开发

8.0w+

社区成员

Java Web 开发
社区管理员
  • Web 开发社区
加入社区
帖子事件
创建了帖子
2004-09-15 06:54
社区公告
暂无公告