VB+ACESS

xiangdafang 2004-10-09 09:10:44
rs1.Open "select * from li where 前零 > '" + val(Combo1.Text) + "' ", cnn, 3, , adCmdText
显示数据类型错误
可是
rs1.Open "select * from li where 前零 > 1 ", cnn, 3, , adCmdText

是正确的
怎样将combo1.text 中的数据转换???

...全文
25 点赞 收藏 1
写回复
1 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
tztz520 2004-10-09
rs1.Open "select * from li where 前零 > "& val(Combo1.Text) &"", cnn, 3, , adCmdText
回复
发动态
发帖子

1180

社区成员

VB 数据库(包含打印,安装,报表)
申请成为版主
社区公告
暂无公告