asp好久没用了,大家帮我看看这个用cdonts发送邮件的简单小程序哪里出现毛病了,谢谢!

morris_lz 2004-12-09 04:14:23
<html><body>
<%
xm = trim ( request.form( "xm" ) ) + "<br><hr>"
xb = trim ( request.form( "xb" ) ) + "<br><hr>"
cs = trim ( request.form( "cs" ) ) + "<br><hr>"
st = trim ( request.form( "st" ) ) + "<br><hr>"
sf = trim ( request.form( "sf" ) ) + "<br><hr>"
sw = trim ( request.form( "sw" ) ) + "<br><hr>"
by = trim ( request.form( "by" ) ) + "<br><hr>"
zz = trim ( request.form( "zz" ) ) + "<br><hr>"
tx = trim ( request.form( "tx" ) ) + "<br><hr>"
lx = trim ( request.form( "lx" ) ) + "<br><hr>"
xz = trim ( request.form( "xz" ) ) + "<br><hr>"
sx = trim ( request.form( "sx" ) ) + "<br><hr>"
tj = trim ( request.form( "tj" ) ) + "<br><hr>"
bz = trim ( request.form( "bz" ) ) + "<br><hr>"
jg = trim ( request.form( "jg" ) ) + "<br><hr>"
mz = trim ( request.form( "mz" ) ) + "<br><hr>"
sg = trim ( request.form( "sg" ) ) + "<br><hr>"
xl = trim ( request.form( "xl" ) ) + "<br><hr>"
em = trim ( request.form( "em" ) ) + "<br><hr>"
yb = trim ( request.form( "yb" ) ) + "<br><hr>"
sj = trim ( request.form( "sj" ) ) + "<br><hr>"
strall = xm + xb + cs + st + sf + sw + by + zz + tx + lx + xz + sx + tj + bz + jg + mz + sg + xl + em + yb + sj
Set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objCDOMail.TO = "Criville_lz@sina.com"
objCDOMail.subject = "±¨Ãû£¡"
objCDOMail.Body = strall
objCDOMail.Send
response.write ( strall )
Set objCDOMail = Nothing
response.write ( "·¢Ëͳɹ¦£¡")
%>
<p>
<input type="button" value="¹Ø±Õ´Ë´°¿Ú" onclick="window.opener = null; window.close();">
<input type="button" value="·µ»ØÉÏÒ»Ò³ÖØÐÂÌîд" onclick="window.location.href = 'wsbm.htm';">
<script language="javascript">
<!--
function go_index(){
window.location.href = 'index.htm';
}
window.setTimeout( go_index,30000 );
-->
</script>
</body></html>
...全文
70 点赞 收藏 3
写回复
3 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
cmslovehxh 2004-12-30
有时候程序没有问题,但是smtp有问题,发了就是收不到,全部都在queue文件夹里头
回复
sdts 2004-12-09
objCDOMail.from呢?
回复
morris_lz 2004-12-09
怎么没人支持啊
回复
相关推荐
发帖
ASP
创建于2007-09-28

2.8w+

社区成员

ASP即Active Server Pages,是Microsoft公司开发的服务器端脚本环境。
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-12-09 04:14
社区公告
暂无公告