modify 修改datawindow 中记录字体颜色

yellow 2006-10-20 12:12:07
dw_1.modify("acc_nbr.Color ='33 if(acc_nbr = '4787991', 322,132)'") 报语法错误;

dw_1.modify("CABLE_PR_NBR_ZG.Color='255 If(CABLE_PR_NBR_ZG=271,255,65280)'") 则可以成功.
区别仅在于acc_nbr为 变量为string 类型,而CABLE_PR_NBR_ZG为integer 型.


望高人指点.
...全文
212 点赞 收藏 3
写回复
3 条回复
leyueming 2006年10月23日
acc_nbr = '4787991', 322,132
//////////////
acc_nbr 为字符类型,加个引号试试
回复 点赞
yellow 2006年10月20日
不行啊,大哥,谢谢啦.
依然报错:incorrect syntax
回复 点赞
vvresoft 2006年10月20日
dw_1.modify("acc_nbr.Color ='33 if(acc_nbr = '4787991', 322,132)'")变成
dw_1.modify("acc_nbr.Color ='33 if(acc_nbr.text = '4787991', 322,132)'")试一下呢?
回复 点赞
发动态
发帖子
脚本语言
创建于2007-09-28

462

社区成员

8033

社区内容

PowerBuilder 脚本语言
社区公告
暂无公告