C/S结构系统,在安有AD的网络环境中运行客户端提示“找不到成员”的错误!!

fflcat 2008-02-22 09:55:02
C/S结构系统,在安有AD的网络环境中运行客户端提示“找不到成员”的错误!!这套系统在别的网络环境下运行正常,所以怀疑是网络环境配置的问题,有那位有过相关问题的解决经验,望不吝赐教!谢谢!!!!
...全文
24 点赞 收藏 2
写回复
2 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
meiZiNick 2008-04-30
以后需再关注,现在先帮你顶一下
回复
fflcat 2008-02-22
问题解决立刻结贴!感谢
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
网络通信/分布式开发
创建于2007-08-02

1572

社区成员

Delphi 网络通信/分布式开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-02-22 09:55
社区公告
暂无公告