IdUdpServer多线程接收各路数据的问题

喝口水 程序员  2008-03-06 10:43:26
因为用到广播,我才用了IdUdpServer接收数据,但接收的数据可能是声音、图像等,我想如果是声音数据则开一个专门处理声音的线程,如果是图像则开一个专门处理图像数据的线程,并且互不影响,谁有这方面的例子,麻烦帮一下,我的邮箱是:hys_427@163.com
...全文
114 点赞 收藏 4
写回复
4 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
hongqi162 2008-03-19
有一个线程同步处理
回复
喝口水 2008-03-19
自己解决了,不过谢谢两位
回复
CCC的 2008-03-08
帮UP
回复
ahjoe 2008-03-07
这个好象没有什么好讲。
回复
相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
网络通信/分布式开发
创建于2007-08-02

1572

社区成员

Delphi 网络通信/分布式开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2008-03-06 10:43
社区公告
暂无公告