TServerSocket的SendText如何根据不同的客户端,发送不同数据

tongyb 2004-03-03 04:51:37
我需要用Delphi做一个数据库代理程序,许多客户端通过socket发消息给代理程序,代理程序根据请求查询数据库,然后将结果返回给请求的客户端,我知道通过socket.connection[index]可以区分不同客户端,但是我在发数据给客户端时,我如何知道要发给index为那个的客户端,看别人写的文章说,可以在接收时在socket.connection[index].data中保存相关信息,我很菜,不知如何用,请各位大侠帮帮忙!
...全文
39 点赞 收藏 7
写回复
7 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复

还没有回复,快来抢沙发~

相关推荐
基于java的企业人事管理系统设计--软件工程课程设计(含源码与论文设计).rar 1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
发帖
网络通信/分布式开发
创建于2007-08-02

1572

社区成员

Delphi 网络通信/分布式开发
申请成为版主
帖子事件
创建了帖子
2004-03-03 04:51
社区公告
暂无公告